Terms of Use and Security Policy

1. Ενημέρωση
Οι παρόντες όροι αποτελούν τις γενικές προϋποθέσεις χρήσης και την πολιτική ασφαλείας/απορρήτου του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr και διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα, του διαδικτύου, όσο και της υπάρχουσας εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

2. Aντικείμενο
Οι παρούσες γενικές προϋποθέσεις χρήσης διέπουν τη χρήση (συμπεριλαμβανομένης της απλής πρόσβασης) των ιστοσελίδων του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των περιεχομένων και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού (ο «teleiadiatrofi.gr» ιστότοπος). Οιοδήποτε άτομο επισκέπτεται τον ιστότοπο teleiadiatrofi.gr (εφεξής χάριν συντομίας «Χρήστης») αποδέχεται η επίσκεψή του να διέπεται από τις παρούσες γενικές προϋποθέσεις, όπως ισχύουν και μεταβάλλονται μέσα στο χρόνο. Τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες, που η teleiadiatrofi.gr παρέχει στο Χρήστη μέσω του ιστοτόπου της, δύνανται, επίσης, να διέπονται από ειδικές προϋποθέσεις χρήσης («ειδικές προϋποθέσεις») οι οποίες, σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν των παρουσών γενικών προϋποθέσεων. Ο Χρήστης, κάθε φορά, που χρησιμοποιεί το εκάστοτε περιεχόμενο ή υπηρεσία, υπόκειται και αποδέχεται, επίσης, τις αντίστοιχες ειδικές προϋποθέσεις, οι οποίες ενδεχομένως να εφαρμόζονται. Συνεπώς, καθώς η πρόσβαση, περιήγηση και χρήση του παρόντος ιστοτόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή, εκ μέρους των Χρηστών του, των όρων χρήσης και της πολιτικής ασφαλείας του, παρακαλούμε, όπως ο Χρήστης, προτού προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστοτόπου, διαβάσει προσεκτικά τις παρούσες γενικές προϋποθέσεις της teleiadiatrofi.gr, όπως αναλύονται κατωτέρω, καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, τις αντίστοιχες ειδικές προϋποθέσεις, όποτε προτίθεται να χρησιμοποιήσει το εκάστοτε περιεχόμενο ή υπηρεσία, τα οποία υπάγονται σε αυτές. Σε κάθε περίπτωση, η teleiadiatrofi.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την παρουσίαση και διαμόρφωση του ιστοτόπου της καθώς και τις παρούσες γενικές προϋποθέσεις ή τις αντίστοιχες ειδικές προϋποθέσεις.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, των περιεχομένων και των υπηρεσιών του ιστοτόπου teleiadiatrofi.gr ρυθμίζεται, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κειμένου, με βάση τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως έχει εφαρμοστεί με την εθνική νομοθεσία και έχει συμπληρωθεί από τα λοιπά νομοθετικά κείμενα (ενδεικτικά Π.Δ., Νόμους και Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 κ.λπ.) και τις ερμηνευτικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

3. Χρήση του ιστοτόπου teleiadiatrofi.gr
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η πλοήγηση (χωρίς χρήση των περιεχομένων και υπηρεσιών) στον ιστότοπο teleiadiatrofi.gr θα πραγματοποιείται άνευ χρεώσεων, με την επιφύλαξη του κόστους σύνδεσης του αντίστοιχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μέσω του οποίου έχει πρόσβαση ο Χρήστης. Ο Χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται, οικειοθελώς και ρητά, ότι η χρήση του ιστοτόπου teleiadiatrofi.gr πραγματοποείται πάντοτε υπό την αποκλειστική του ευθύνη. Κατά τη χρήση του ιστοτόπου teleiadiatrofi.gr, ο Χρήστης δεσμεύεται να μην προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια, η οποία να δύναται να παρεμποδίσει ή να βλάψει την εικόνα, τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της teleiadiatrofi.gr ή τρίτων μερών, ή μπορεί να παρεμποδίσει, να βλάψει, να καταστήσει άχρηστο ή καθ’ υπέρβαση να επιβαρύνει τον ιστοτόπο teleiadiatrofi.gr ή μπορεί να εμποδίζει, με οιονδήποτε τρόπο, την κανονική χρήση του ιστοτόπου της. Η teleiadiatrofi.gr υιοθετεί μέτρα ασφαλείας ευλόγως κατάλληλα για την ανίχνευση της ύπαρξης ιών. Παρόλα αυτά, ο Χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας των συστημάτων πληροφορικής στο διαδίκτυο δεν είναι απολύτως αξιόπιστα και, συνεπώς, η teleiadiatrofi.gr δεν εγγυάται την απουσία ύπαρξης ιών ή άλλων στοιχείων, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν αλλαγές στα συστήματα πληροφορικής του Χρήστη (λογισμικού και υλισμικού) ή στα ψηφιακά έγγραφα και αρχεία, τα οποία περιέχονται σε αυτά.

4. Περιεχόμενα και Υπηρεσίες
Τα περιεχόμενα του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr παρέχονται στο Χρήστη από την teleiadiatrofi.gr, με πληροφορίες από δικές της πηγές και από πηγές τρίτων μερών, και επιδιώκεται τα εν λόγω περιεχόμενα να έχουν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα και να επικαιροποιούνται ευλόγως, χωρίς, ωστόσο, την παροχή εγγύησης περί της χρησιμότητας, της ακρίβειας, της πληρότητας, της καταλληλότητας ή/και της επικαιροποίησής τους.
Οι παρεχόμενες στο Χρήστη υπηρεσίες του ιστοτόπου teleiadiatrofi.gr είναι, ενδεικτικώς, οι εξής:
• Παροχή ενός προγράμματος διατροφής («κανονική δίαιτα»), το οποίο αποτελείται από εβδομαδιαία διαιτολόγια, καθώς και προτάσεις για προσαρμοσμένα μενού, ανάλογα με το προφίλ (διατροφικό, ιατρικό ιστορικό κ.λπ.) και τους στόχους του Χρήστη. Εντός του εν λόγω πλαισίου, από την εγγραφή στις υπηρεσίες του ιστοτόπου teleiadiatrofi.gr, ο Χρήστης έχει πρόσβαση σε ένα προσωπικό χώρο και λαμβάνει κάθε εβδομάδα μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων το προσωπικό του διαιτολόγιο, που του επιτρέπει να αρχίσει ή να συνεχίσει το πρόγραμμα διατροφής του.
• Παροχή ενός ενδεικτικού και όχι εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής (δοκιμαστική διατροφή).
• Παροχή ενημέρωσης για θέματα υγείας και διατροφής μέσω των άρθρων, τα οποία δημοσιεύονται στον ιστότοπο teleiadiatrofi.gr.
• Άμεση ενημέρωση, πληροφόρηση, επίλυση αποριών και παροχή συμβουλών και ανακοινώσεων σε συλλογικά ή προσωπικά ζητήματα διατροφής κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.
Η περιγραφή των ανωτέρω παρεχόμενων υπηρεσιών δεν είναι πλήρης και εξαντλητική, και ο ιστότοπος teleiadiatrofi.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις διαδικασίες για την υλοποίηση της υπηρεσίας ή να προσθέσει υπηρεσίες ή νέα χαρακτηριστικά, με μοναδικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

5. Διαδικασία εγγραφής στις Υπηρεσίες
Προκειμένου ο Χρήστης να λάβει το προσωπικό του διαιτολόγιο, χρειάζεται να πραγματοποιήσει εγγραφή/ίδρυση προσωπικού λογαριασμού (με επακόλουθη τη δυνατότητα σύνδεσης) στον ιστότοπο teleiadiatrofi.gr και να συμπληρώσει με ακρίβεια τα απαιτούμενα στοιχεία του στην υφιστάμενη φόρμα. Βάσει των εν λόγω πληροφοριών συντάσσεται το προσωπικό διαιτολόγιο του εκάστοτε Χρήστη από την teleiadiatrofi.gr. Ωστόσο, προκειμένου ο Χρήστης να λάβει το εβδομαδιαίο του διαιτολόγιο θα πρέπει να καταβάλει το αντίστοιχο χρηματικό ποσό, με μία από τις μεθόδους, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω αλλά και στον ιστότοπο (κατάθεση μέσω λογαριασμού τραπέζης, εξόφληση μέσω PayPal, εξόφληση με πιστωτική κάρτα ή εξόφληση τοις μετρητοίς κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην έδρα της ΤΕΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ). Το συνολικό κόστος των υπηρεσιών αναφέρεται ρητά στον ιστοτόπο της teleiadiatrofi.gr.
Σε κάθε περίπτωση, μόνο ο εγγεγραμμένος Χρήστης έχει εξουσιοδότηση πρόσβασης στο λογαριασμό του, παραμένοντας υπεύθυνος αφενός για την τήρηση του απορρήτου οιουδήποτε κωδικού και αριθμού λογαριασμού και για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του εν λόγω ιστοτόπου, αφετέρου για κάθε δραστηριότητα, η οποία λαμβάνει χώρα μέσω του λογαριασμού του ή με τη χρήση του κωδικού πρόσβασής του.
Η teleiadiatrofi.gr δεν ελέγχει τη χρήση του λογαριασμού οιουδήποτε Χρήστη και απορρίπτει ρητά κάθε ευθύνη, η οποία προκύπτει από αυτήν, ενώ, αν ο Χρήστης έχει υποψίες για αδικαιολόγητη χρήση από οιονδήποτε άλλον του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού του ή εάν υποψιάζεται ότι υπάρχει οιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφαλείας, πρέπει να επικοινωνήσει αμελλητί με την teleiadiatrofi.gr.
Η teleiadiatrofi.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για δήλωση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων στις αντίστοιχες φόρμες εγγραφής. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη, εάν ο Χρήστης δεν έχει πραγματοποιήσει βιοχημικές, αιματολογικές και κάθε είδους άλλες εξετάσεις και δηλώνει ανακριβή ή παραλείπει να δηλώσει σημαντικά προσωπικά δεδομένα της υγείας του.
Ο Χρήστης, προκειμένου να επωφεληθεί από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, πρέπει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο με τις δαπάνες σύνδεσης να βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Επιπλέον, είναι ευθύνη του Χρήστη να διαθέτει ο ίδιος τον απαραίτητο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου του υπολογιστή, μόντεμ ή οιουδήποτε άλλου εργαλείου ή μέσου σύνδεσης.
Το εκάστοτε προτεινόμενο πρόγραμμα εκπονείται για μια συγκεκριμένη περίοδο και καταρτίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Χρήστη, ο οποίος οφείλει να το ξεκινήσει μόλις λάβει το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να παρατηρείται καθυστέρηση στην έναρξη του προγράμματος, καθώς μόλις ο Χρήστης εγγραφεί, ολοκληρώσει τη συμπλήρωση του ατομικού του ερωτηματολογίου αξιολόγησης, όπως αυτό έχει συνταχθεί από έμπειρο διαιτολόγο, και η πληρωμή του επικυρωθεί, το πρόγραμμά του αρχίζει. Εάν η έναρξη του προγράμματος καθυστερήσει από λόγο μη αφορόντα την ομάδα της teleiadiatrofi.gr, τότε η τελευταία δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να το τροποποιήσει ή επικαιροποιήσει άνευ νέας αμοιβής.
Η χρήση των υπηρεσιών της teleiadiatrofi.gr, προορίζεται για άτομα με καλή σωματική και ψυχική υγεία, με άμεση απόροοια να απαιτείται η λήψη ορθής ενημέρωσης από το Χρήστη για τα παρακάτω στοιχεία, ήτοι: εάν ο Χρήστης είναι έγκυος ή θηλάζουσα, εάν πάσχει από χρόνιες ασθένειες, εάν πάσχει από διαβήτη, εάν πάσχει από διατροφικές διαταραχές (π.χ. δυσανεξία στη γλουτένη ή κοιλιοκάκη ή τροφική αλλεργία), εάν πάσχει από οιαδήποτε άλλη πάθηση (π.χ. ασθένειες των νεφρών) ή πάσης φύσεως διαταραχή.
Κατόπιν της εν λόγω ενημέρωσης η teleiadiatrofi.gr θα είναι σε θέση να γνωρίζει την κατάσταση της υγείας του εκάστοτε Χρήστη, με στόχο τη σύνταξη ενός κατάλληλου και εξατομικευμένου διαιτολογίου. Συνεπώς, ως ανωτέρω αναλύθηκε, ο εκάστοτε Χρήστης, ο οποίος χρησιμοποιεί τον ιστότοπο της teleiadiatrofi.gr και τις συναφείς υπηρεσίες του, φέρει την απόλυτη ευθύνη για την αναφορά της κατάστασης της υγείας του, τόσο κατά την εγγραφή του, όσο και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με την τελευταία. Σε κάθε περίπτωση, γίνεται σαφές ότι το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο και οι εν γένει διατροφικές συμβουλές, οι οποίες παρέχονται από την teleiadiatrofi.gr, αφορούν και αποσκοπούν αποκελιστικά στην ορθή διατροφή του Χρήστη και επ’ ουδενί δύναται να θεωρηθεί ότι προτείνονται ως αντιμετώπιση ή θεραπεία σε πιθανά προβλήματα της υγείας του, ότι υποκαθιστούν φαρμακευτική αγωγή και ότι επέχουν θέση κατάλληλης θεραπείας για παθολογικά ζητήματα ή ιατρικά προβλήματα του εκάστοτε Χρήστη.

6. Τρόποι πληρωμής και ασφάλεια – Πολιτική ακύρωσης/υπαναχώρησης: Όροι και προϋποθέσεις Τρόποι πληρωμής και ασφάλεια: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της teleiadiatrofi.gr ξεκινούν να είναι διαθέσιμες μόνο αφού ο Χρήστης πραγματοποιήσει την πληρωμή της πρώτης εβδομαδιαίας διατροφικής συμβουλής, το γεγονός της οποίας θα επιβεβαιωθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος του ιστοτόπου. Η χρήση πιστωτικής κάρτας, η τραπεζική κατάθεση και η κατάθεση μέσω Paypal διέπονται από τους οικονομικούς όρους και όρους τιμολόγησης, όπως ορίζονται από την εκάστοτε τράπεζα ή την PayPal. Η αμοιβή της πρώτης εβδομαδιαίας διατροφικής συμβουλής πρέπει να καταβληθεί στο ακέραιο από το Χρήστη, προκειμένου να ξεκινήσει να λαμβάνει τις υπηρεσίες του ιστοτόπου.
Μετά την πρώτη εβδομαδιαία διατροφική συμβουλή, η ομάδα της teleiadiatrofi.gr θα συνεχίσει την αποστολή εβδομαδιαίων διαιτολογίων με τη συμφωνημένη χρέωση. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται παρακάτω (σ.σ. έγγραφη δήλωση του Χρήστη για υπαναχώρηση - παύση της συνεργασίας), σε περίπτωση, κατά την οποία η πληρωμή από το Χρήστη δεν θα πραγματοποιηθεί, παρά την αποστολή του εβδομαδιαίου διαιτολογίου, η ομάδα της teleiadiatrofi.gr θα δύναται να διακόψει τη διαιτολογική υποστήριξη, έως ότου τακτοποιηθεί η πληρωμή της ανεξόφλητης οφειλής.
Όλες οι μέθοδοι πληρωμών, οι οποίες προτείνονται παρέχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας. Η teleiadiatrofi.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει οιονδήποτε από τους όρους πληρωμής, που προτείνονται, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να κοινοποιεί το λόγο προς το Χρήστη, ενώ, παράλληλα, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τιμή των υπηρεσιών της, ανά πάσα στιγμή, κοινοποιώντας εγκαίρως τη μεταβολής της τιμής αλλά όχι το λόγο αυτής στο Χρήστη.
- Πληρωμή με πιστωτική κάρτα. Ο Χρήστης είναι δυνατό να επιλέξει την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής με πιστωτική κάρτα MasterCard, Visa και American Express. Για την κρυπτογράφηση των στοιχείων χρησιμοποιείται η μέθοδος HMACSHA256. Για τις αγορές υπηρεσιών με την πιστωτική του κάρτα ο Χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες, που υπάρχουν στο ιστότοπο της teleiadiatrofi.gr. Συγκεκριμένα, ο Χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης καθώς επίσης και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV), που αναγράφεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής του κάρτας.
- Πληρωμή μέσω PayPal. Επιλέγοντας ως τρόπο πληρωμής το PayPal ο Χρήστης μεταφέρεται αυτόματα στη σελίδα του PayPal για την πραγματοποίηση της συναλλαγής και εξόφλησης της συμφωνημένης υπηρεσίας. Η PayPal αποτελεί τον πιο γνωστό, ασφαλή και αξιόπιστο διαμεσολαβητή για οnline συναλλαγές. Εάν ο Χρήστης δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal, μπορεί να εγγραφεί ακολουθώντας το σύνδεσμο https://www.paypal.com/welcome/signup/#/email_password, χρησιμοποιώντας τη χρεωστική ή την πιστωτική του κάρτα ή μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού. Ο Χρήστης μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τις πληρωμές καθώς και για τους Όρους & Συνθήκες της υπηρεσίας PayPal ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/legalhub-full.
- Πληρωμή με τραπεζική κατάθεση. Εφόσον επιλεγεί πληρωμή με ηλεκτρονική τραπεζική κατάθεση μέσω ενός εκ των συνεργαζομένων με την teleiadiatrofi.gr Τραπεζικού Ιδρύματος, στο οποίο διατηρεί η τελευταία τραπεζικό λογαριασμό (ήτοι Eurobank Ergasias A.E., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Alpha Bank Α.Ε.) η εξόφληση της συμφωνημένης υπηρεσίας ολοκληρώνεται με την εμφάνιση του τραπεζικού εμβάσματος του Χρήστη στον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό της teleiadiatrofi.gr. Ο χρόνος ολοκλήρωσης και εμφάνισης του τραπεζικού εμβάσματος ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την τράπεζα (συνήθως 2-3 εργάσιμες ημέρες). Τυχόν χρεώσεις κατά την πραγματοποίηση τραπεζικών εμβασμάτων, αφορούν στα τραπεζικά ιδρύματα και όχι στην teleiadiatrofi.gr και καλύπτονται οικονομικά από το Χρήστη.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑΑΡΙΘΜΟΣ ΙΒΑΝΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣGR42 0172 0660 0050 6607 5466 446, BIC: PIRBGRAA6607 5466 446

Σε περίπτωση, που τυχόν απαιτηθεί επιστροφή χρημάτων, αυτή θα διενεργηθεί από την teleiadiatrofi.gr με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο διενήργησε ο Χρήστης την καταβολή του τιμήματος των συμφωνημένων υπηρεσιών (εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με το Χρήστη) χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Πολιτική ακύρωσης/επιστροφών - Όροι και προϋποθέσεις:
Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ των διατάξεων του ν. 2251/1994 ΔΕΝ εφαρμόζεται στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, καθόσον ο Χρήστης έχει ρητά συγκατατεθεί και αναγνωρίσει ήδη κατά την παραγγελία, ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης, εφόσον η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως.
Ωστόσο, ο Χρήστης δικαιούται να διακόψει ή να σταματήσει εις το εξής αζημίως, οποτεδήποτε και για οιονδήποτε λόγο (όπως εγκυμοσύνη, ασθένεια, διακοπές, προσωπικούς λόγους και ούτω καθεξής) το εν εξελίξει πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή ουδεμία επιστροφή χρημάτων υποχρεούται να πραγματοποιήσει η teleiadiatrofi.gr για ήδη καρταρτισθέν και αποσταλθέν εβδομαδιαίο διαιτολόγιο, παρά μόνο για μη καρταρτισθέν και μη αποσταλθέν εβδομαδιαίο διαιτολόγιο. Ομοίως, η συμφωνημένη αμοιβή για την κατάρτιση των εβδομαδιαίων διαιτολογίων, τα οποία έχει λάβει και δεν έχει ακόμη εξοφλήσει ο Χρήστης, θα εξακολουθεί να οφείλεται.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, προκειμένου ο Χρήστης να διακόψει τη συνεργασία του και τη λήψη των υπηρεσιών από την teleiadiatrofi.gr και συναφώς προκειμένου να παύσει τη χρέωσή του για αυτές, αρκεί να το δηλώσει εγγράφως χωρίς καθυστέρηση στην τελευταία, καθώς εκείνος φέρει το βάρος ενημέρωσης της ομάδας της ΤΕΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ως προς τη διακοπή της συνεργασίας τους.
Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία:
(α) Με συστημένη επιστολή προς την ατομική επιχείρηση «Νικόλαος Μ. Σόλομον», που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αριθ. 140 (Τ.Κ. 16345)
(β) με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@teleiadiatrofi.gr ή
(γ) με φαξ στο τηλεφωνικό αριθμό 2109943950.
Η ομάδα της teleiadiatrofi.gr θα αποστέλλει αμελλητί στον Χρήστη, που άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω περιγραφόμενους τρόπους, επιβεβαίωση παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης φέρει το βάρος απόδειξης ότι άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης, όπως ορίζεται ανωτέρω.
Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης τερματίζει τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών να εκτελέσουν τη σύμβαση από εκείνη τη στιγμή και εις το εξής.

7. Εγγύηση επιτυχίας παρεχόμενων υπηρεσιών
Η teleiadiatrofi.gr αποτελεί ένα διαδικτυακό τόπο παροχής εξατομικευμένων αλλά και δοκιμαστικών διαιτολογικών συμβουλών και διαιτολογίων. Η εκπόνηση των διαιτολογίων πραγματοποιείται και ελέγχεται από διαιτολόγο/διατροφολόγο με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ωστόσο, ο εκάστοτε Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πιστή εφαρμογή του διαιτολογίου του και κατ’ επέκταση για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η teleiadiatrofi.gr δεσμεύεται στο να παρέχει υπηρεσίες με άρτια εκπαιδευμένους επιστήμονες με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο στο βάρος όσο και στην υγεία του Χρήστη, χωρίς να μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη εάν ένας Χρήστης δεν επιτύχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων την απώλεια βάρους.

8. Υπερσύνδεσμοι και συνδεδεμένοι δικτυακοί τόποι
O ιστότοπος teleiadiatrofi.gr δύναται να περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλα websites, blogs, διευθύνσεις αλληλογραφίας, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές ή συναφείς ηλεκτρονικές πολυμεσικές υπηρεσίες, εργαλεία και πλατφόρμες, τα οποία δεν ελέγχονται από τον ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες/διαχειριστές τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Ειδικότερα, ο ιστότοπος teleiadiatrofi.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών ή προϊόντων άλλων websites κ.λπ., στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, οι συνδέσεις αυτές (όπως οι υπερσύνδεσμοι) δεν ισοδυναμούν με την έγκριση από την teleiadiatrofi.gr των εν λόγω δικτυακών τόπων ή του περιεχομένου τους και σε ουδεμία περίπτωση ο ιστότοπος teleiadiatrofi.gr ευθύνεται για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας, την οποία ακολουθούν, ούτε και πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites, blogs, διευθύνσεων αλληλογραφίας, σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογών ή συναφών ηλεκτρονικών πολυμεσικών υπηρεσιών, εργαλείων και πλατφορμών, στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε εν γένει άλλο τρόπο.
Οι εν λόγω συνδέσεις παρέχονται μόνο για αναφορά και ευκολία του εκάστοτε Χρήστη, χωρίς την έγκριση από την teleiadiatrofi.gr οιουδήποτε υλικού εμφανίζεται εκεί και χωρίς να δύναται να θεωρηθεί ότι η teleiadiatrofi.gr έχει οιαδήποτε σχέση με τους φορείς εκμετάλλευσης του. Εφόσον, επιλεχθεί ένας τέτοιας φύσεως σύνδεσμος προς άλλους ιστοτόπους, websites, blogs, διευθύνσεις αλληλογραφίας, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές ή συναφείς ηλεκτρονικές πολυμεσικές υπηρεσίες, εργαλεία και πλατφόρμες, ο Χρήστης θα υπόκειται στους όρους χρήσης και στην πολιτική ασφαλείας του ιστοτόπου κ.λπ., τον οποίον θα επισκεφθεί. Συνεπώς, για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την είσοδο στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους, ο Χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα websites κ.λπ., τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών ή προϊόντων τους.
Είναι ευθύνη του εκάστοτε Χρήστη να αξιολογεί το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα των πληροφοριών, τις οποίες λαμβάνει από αυτούς τους δικτυακούς τόπους, καθώς η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους τρίτου μέρους γίνεται για λογαριασμό και με κίνδυνο του ίδιου του Χρήστη. Ειδικότερα:
α) Υπερσύνδεσμοι
Ο Χρήστης και, γενικώς, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να δημιουργήσει έναν υπερσύνδεσμο ή μια τεχνική συσκευή σύνδεσης οιουδήποτε είδους και μορφής (για παράδειγμα, συνδέσμους) από τον ιστότοπό του στον ιστότοπο teleiadiatrofi.gr («Υπερσύνδεσμος»), πρέπει να λάβει την πρότερη έγγραφη εξουσιοδότηση του υπεύθυνου Διαχειριστή του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr. Υπόκειται, μάλιστα, αποκλειστικά, στη διακριτική ευχέρεια του Υπεύθυνου Διαχειριστή να παρέχει ή όχι αυτή την έγκριση.
Σε περίπτωση παροχής της ανωτέρω πρότερης έγγραφης εξουσιοδότησης, η δημιουργία του υπερσύνδεσμου δεν συνεπάγεται, σε κάθε περίπτωση, την ύπαρξη οιωνδήποτε σχέσεων μεταξύ της teleiadiatrofi.gr και του δικαιούχου του ιστοτόπου, όπου είναι εγκατεστημένος ο υπερσύνδεσμος, ή την αποδοχή ή έγκριση από την teleiadiatrofi.gr του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του. Μάλιστα, η teleiadiatrofi.gr διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει ή να καταστήσει άχρηστο, ανά πάσα στιγμή, οιοδήποτε υπερσύνδεσμο στον ιστότοπό της, ειδικά σε περιπτώσεις παράνομης δραστηριότητας ή παράνομου περιεχομένου του ιστοτόπου, που περιλαμβάνει τον υπερσύνδεσμο.
β) Συνδεδεμένοι δικτυακοί τόποι
Η teleiadiatrofi.gr δεν προσφέρει ούτε εμπορεύεται, μόνη της ή μέσω τρίτων μερών, πληροφορίες, περιεχόμενα και υπηρεσίες, που διατίθενται σε συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους, ούτε εγκρίνει, εποπτεύει ή ελέγχει με οιονδήποτε τρόπο τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες και οιοδήποτε υλικό οιασδήποτε φύσης, που υπάρχει σε αυτούς. Ο Χρήστης αναλαμβάνει αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για την πλοήγηση σε αυτούς.
Ο ιστότοπος της teleiadiatrofi.gr θέτει στη διάθεση του Χρήστη αποκλειστικά για σκοπούς αναζήτησης και πρόσβασης σε πληροφορίες, περιεχόμενο και υπηρεσίες διαθέσιμες διαδικτυακά, υπερσυνδέσμους ή τεχνικές συσκευές σύνδεσης (για παράδειγμα, συνδέσμους), που επιτρέπουν στο Χρήστη να έχει πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους ή πύλες, που ανήκουν ή διαχειρίζονται από τρίτα μέρη («Συνδεδεμένοι δικτυακοί τόποι»).
Τέλος, αφενός η teleiadiatrofi.gr απορρίπτει ρητά κάθε ευθύνη, που προκύπτει από τη χρήση ή/και την παρακολούθηση οιουδήποτε δικτυακού τόπου ή άλλου υλικού, που σχετίζεται με εμφανιζόμενες στον ιστότοπό της συνδέσεις, αφετέρου ο Χρήστης συμφωνεί βάσει των παρόντων όρων να απαλλάξει την teleiadiatrofi.gr από κάθε ευθύνη μπορεί να προκύψει από τη χρήση συνδέσεων, που εμφανίζονται σε αυτόν.

9. Αρχεία αναγνώρισης - Cookies
Ο ιστότοπος της teleiadiatrofi.gr δύναται να χρησιμοποιεί cookies, τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση του ιστοτόπου και κατ’ επέκταση για τη διευκόλυνση και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του Χρήστη σε αυτόν. Τα cookies είναι αυτοεγκαθιστώμενα, με σύντομο περιεχόμενο, αρχεία κειμένου/τμήματα πληροφοριών, που αποστέλλονται στο διακομιστή/τερματικό εξοπλισμό του Χρήστη κατά την πρώτη επίσκεψή του σε αυτόν και ακολουθούν αντίστροφη πορεία κατά τις επόμενες επισκέψεις του στον ίδιο δικτυακό τόπο , ενώ, παράλληλα, αποθηκεύονται επιτρεπτά στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του, χωρίς να προκαλούν ζημία σε αυτό και χωρίς να λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Τα cookies, τα οποία προέρχονται από τον ιστότοπο της teleiadiatrofi.gr χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του ιστοτόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, στοχεύοντας στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών π.χ μέσω της παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών.
Επίσης, τα εν λόγω στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser), που χρησιμοποιεί Χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του ιστοτόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες, που επισκέπτεται ο Χρήστης του και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων, που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του ιστοτόπου. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα, που συγκεντρώνονται, δεν ταυτοποιούν τους Χρήστες και όλα τα δεδομένα συλλέγονται και συγκεντρώνονται ανώνυμα, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του εν λόγω ιστοτόπου μέσω των στατιστικών αξιολογήσεων και συγκριτικών παρατηρήσεων και στην ταχύτερη διεκπεραίωση των πιθανών παραγγελιών του Χρήστη.
Ο Χρήστης του ιστοτόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (webbrowser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Η χρήση των cookies από τον ιστότοπο της teleiadiatrofi.gr και η τεχνικής φύσεως αποθήκευσή τους απαιτεί πάντα ρητή εξουσιοδότηση από τον Χρήστη, ο οποίος λαμβάνει ειδοποίηση και μπορεί, ενημερωμένος και διαφωτισμένος, να επιλέξει να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού (browser) ή μέσω άλλης εφαρμογής. Ωστόσο, σε περίπτωση, κατά την οποία ο Χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει ορισμένα προϊόντα, προσφορές ή πόρους του εν λόγω ιστοτόπου και να μην έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης δύναται να διαγράψει οποτεδήποτε τα αρχεία cookies από τον τερματικό εξοπλισμό του, ενώ, τυχόν χρήση αρχείων cookies για διαφημιστικούς σκοπούς, διεξαγωγή μάρκετινγκ και προώθηση προϊόντων γίνεται στα πλαίσια, που ορίζει ο νόμος.
Μάλιστα, η teleiadiatrofi.gr δύναται να χρησιμοποιεί μια εξωτερική διαφημιστική εταιρεία για την προβολή διαφημίσεων banner στον ιστότοπό της, χωρίς, ωστόσο να παρέχει, σε οιονδήποτε διακομιστή διαφημίσεων τρίτου μέρους οιαδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη ή πληροφορίες σχετικά με τις αγορές του χωρίς την πρότερη έγγραφη συγκατάθεσή του.
Τέλος, ο ιστότοπος της teleiadiatrofi.gr ενδέχεται να χρησιμοποιεί και «ετικέτες ενέργειας» - «ετικέτες GIF», οι οποίες αποτελούν τεχνολογία του Διαδικτύου, που χρησιμοποιείται, για να βοηθήσει στον εντοπισμό ανώνυμων πληροφοριών χρήσης του δικτυακού τόπου, όπως το πόσες φορές μια συγκεκριμένη σελίδα του εν λόγω ιστοτόπου έχει προβληθεί. Οι ετικέτες ενέργειας, οι οποίες σε αντίθεση με τα cookies, δεν τοποθετούνται στον υπολογιστή του Χρήστη, θα είναι ορατές για τον τελευταίο, ενώ οιοδήποτε τμήμα του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων, ή e-mail, που αποστέλλονται εκ μέρους της, μπορεί να περιέχουν ετικέτες ενέργειας.

10. IP διευθύνσεις και απόκτηση προσωπικών δεδομένων
H διεύθυνση IP, μέσω της οποίας ο Η/Υ του Χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στον ιστότοπο της teleiadiatrofi.gr, καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr.
Για να αποκτήσει ο Χρήστης πρόσβαση, εκτός της πλοήγησης, σε υπηρεσίες του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr, ενδέχεται να υποχρεωθεί να παρέχει ορισμένα προσωπικά του δεδομένα, όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, τα στοιχεία επικοινωνίας του μέσω της υπηρεσίας skype και/ή το προφίλ του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως στο facebook. Επίσης, μπορεί να ζητηθεί από το Χρήστη του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr να παράσχει πληροφορίες τοποθεσίας ή πτυχές σχετικά με τις προσωπικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά του, ώστε να επιτραπεί στη teleiadiatrofi.gr η παροχή μιας πιο προσαρμοσμένης στο χρήστη υπηρεσίας (διαιτολογίου, συμβουλής κ.λπ.). Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα αποθηκευτούν στις βάσεις δεδομένων της teleiadiatrofi.gr, χειροκίνητα ή με ηλεκτρονικά μέσα.

11. Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία
Η teleiadiatrofi.gr έχει τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να παρέχει στους Χρήστες της, βάσει λίστας που θα δημιουργήσει, Ενημερωτικά Δελτία - Newsletters, τα οποία θα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr και ως εκ τούτου θα προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις αφενός της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αφετέρου των διεθνών συμβάσεων. Η teleiadiatrofi.gr θα διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

12. Ψηφοφορίες
Η teleiadiatrofi.gr δύναται, ανά πάσα στιγμή, να παρέχει στους Χρήστες του ιστοτόπου της τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα, τα οποία δύναται να διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων με προεπιλεγμένες ή μη απαντήσεις. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων θα καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από τον ιστότοπο της teleiadiatrofi.gr για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την τάση των επισκεπτών του εν λόγω ιστοτόπου σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο τίθεται για ψηφοφορία. Η teleiadiatrofi.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα, στα οποία οδηγείται, αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία. Οι ανοιχτές αυτές ψηφοφορίες δεν αποτελούν, ούτε πρέπει να λογίζονται ως επιστημονικό εργαλείο (δημοσκόπηση), παρά μόνο ως καταγραφή μιας τάσης των επισκεπτών σε συγκεκριμένα θέματα. Ο ιστότοπος της teleiadiatrofi.gr μπορεί να καθορίσει και ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

13. Διαγωνισμοί, παιχνίδια και προσφορές
O ιστότοπος της teleiadiatrofi.gr μπορεί να διοργανώνει παιχνίδια, διαγωνισμούς (με κληρώσεις ή μη) υπό τους όρους συμμετοχής, τους οποίους ο ίδιος θα αναρτά κάθε φορά στο διαδίκτυο, καθώς και να προβαίνει σε οιεσδήποτε προσφορές/εκπτώσεις και δώρα προς τους Χρήστες. Ειδικότερα:
Οι εν λόγω διαγωνισμοί και προσφορές, απευθύνονται σε όλους τους Χρήστες εκτός από τους εργαζομένους της teleiadiatrofi.gr και τις οικογένειές τους. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμμετοχή μπορεί να είναι περιορισμένη σε Χρήστες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ ετών (ανάλογα με τον τύπο της προσφοράς).
Εφόσον αναρτηθεί από τον ιστότοπο της teleiadiatrofi.gr ένας διαγωνισμός ή προσφορά, κάθε Χρήστης, υπό τις ανωτέρω επιφυλάξεις, θα καλείται να συμμετάσχει, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, και, εφόσον υπάρχει η πρόβλεψη κλήρωσης, εντός των προθεσμιών πριν από τη διενέργειά της, προκειμένου να λάβει έγκυρη συμμετοχή. Εφόσον, δεν υπάρχουν ειδικότερες προϋποθέσεις, δεν θα υπάρχει όριο στον αριθμό των επιτρεπόμενων για κάθε Χρήστη συμμετοχών, οι οποίες θα παραληφθούν και θα επικυρωθούν κατά τη διάρκεια της εκάστοτε αναφερόμενης προωθητικής περιόδου. Κατόπιν της κλήρωσης, ηλεκτρονικά ή με οιοδήποτε άλλο τρόπο, το βραβείο θα απονέμεται το συντομότερο δυνατό στο νικητή, ο οποίος πρέπει και να συμφωνήσει στην εν λόγω αποδοχή. Ωστόσο, καμία αποζημίωση ή οικονομικό ισοδύναμο μπορεί να ζητηθεί από τον εκάστοτε νικητή, ο οποίος θα ενημερώνεται μέσω πρόσφορου μέσου π.χ. ηλεκτρονικού μηνύματος. Σε κάθε περίπτωση, ο εκάστοτε νικητής εγκρίνει και αποδέχεται ρητά τη χρήση και τη διανομή του ονόματός του και των στοιχείων του με σκοπό τη διαφήμιση ή τη διαφημιστική εκστρατεία στο Διαδίκτυο ή δημοσιεύματα στον Τύπο.
Το γεγονός της συμμετοχής στον εκάστοτε διαγωνισμό ή προσφορά συνεπάγεται την αποδοχή των όρων και κανόνων τους, ενώ εάν οι Χρήστες διαπιστώσουν κατόπιν της συμμετοχής τη διαφωνία τους, θα δύνανται να επικοινωνήσουν με την teleiadiatrofi.gr χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο «Επικοινωνία», ο οποίος προβλέπεται για το σκοπό αυτό στον ιστότοπό της, και να ζητήσουν την διαγραφή τους από τον κατάλογο των συμμετεχόντων.

14. Σχόλια - αναρτήσεις Χρηστών
Η teleiadiatrofi.gr δύναται να παρέχει υπηρεσία σχολιασμού των άρθρων του ιστοτόπου της, προκειμένου να επιτρέπει στους Χρήστες να παραθέτουν το σχολιασμό τους και την άποψή τους ως προς έκαστο αναρτώμενο άρθρο. Ο υπεύθυνος Διαχειριστής του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr θα διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα σχόλια, πριν αυτά αναρτηθούν και να μην αναρτά ή ακόμη και να διαγράφει σχόλια Χρηστών κατά την ελεύθερη κρίση του και χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση, ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς, εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες χρήσης του εν λόγω ιστοτόπου, εάν είναι υβριστικά, δυσφημιστικά ή προσβλητικά, εάν υπερβαίνουν συγκεκριμένο όγκο κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση,η teleiadiatrofi.gr δεν θα ευθύνεται, ούτε και πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο των σχολίων και εφαρμοστέα τυγχάνουν εν γένει τα οριζόμενα στο άρθρο 25 των παρούσων γενικών προϋποθέσεων χρήσης.

15. Διαδραστικές υπηρεσίες
Όλες οι παρούσες γενικές προϋποθέσεις χρήσης εφαρμόζονται για κάθε πιθανή συμμετοχή σε διαδραστικές υπηρεσίες (forums κ.λπ.), οι οποίες ενδέχεται να προσφερθούν, ανά πάσα στιγμή, στον ιστότοπο της teleiadiatrofi.gr, με άμεση απόρροια οι Χρήστες να οφείλουν να τηρούν τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς, καθώς θα θεωρούνται ως αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες, τα μηνύματα, τις εικόνες και γενικά οιοδήποτε περιεχόμενο διανέμεται από αυτούς μέσω των ανωτέρω διαδραστικών υπηρεσιών.
Οι Χρήστες αποδέχονται επίσης ότι η teleiadiatrofi.gr θα μπορεί να αναλάβει την πρωτοβουλία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να διαγράψει, εν μέρει ή ολοκληρωτικά, οιοδήποτε περιεχόμενο, το οποίο διανέμεται ή αποστέλλεται από αυτούς μέσω των διαδραστικών υπηρεσιών, εάν αυτό το περιεχόμενο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι παραβιάζει τους νόμους ή τους κανονισμούς περί βίας ή τα αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς ή αν προφανώς και σκοπίμως έχει ως στόχο να βλάψει τον ιστότοπο και εν γένει την teleiadiatrofi.gr. Ειδικότερα, οι Χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από τη μετάδοση προσβλητικών, υβριστικών και δυσφημιστικών μηνυμάτων, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα ζητήματα που εξετάζονται εντός των παρασχεθησόμενων διαδραστικών υπηρεσιών.
Ωστόσο, διαφορές, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν, θα πρέπει να επισημαίνονται με συστημένη επιστολή και να υποβάλλονται στον υπεύθυνο Διαχειριστή της teleiadiatrofi.gr για την επεξεργασία και επίλυσή τους.

16. Μαρτυρίες, συνεντεύξεις, φωτογραφίες και βίντεο
Με την ανταλλαγή τυχόν μαρτυριών, συνεντεύξεων, φωτογραφιών ή και βίντεο στον ιστότοπο της teleiadiatrofi.gr, ο Χρήστης παραχωρεί στην τελευταία το δικαίωμα να αποθηκεύει, να μοιράζεται και να αναπαράγει τις μαρτυρίες, τις συνεντεύξεις, τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλες τις πληροφορίες που συνδέονται με αυτό, ιδίως στον ιστότοπο teleiadiatrofi.gr και οιοδήποτε άλλο σχετιζόμενο ιστότοπο.
Επιπλέον, ο Χρήστης αποδέχεται ότι η teleiadiatrofi.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα μέρος ή το σύνολο των μαρτυριών, συνεντεύξεων, πληροφοριών, βίντεο ή/και φωτογραφιών, που ελήφθησαν ή και να τις τροποποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες της ΤΕΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (όπως η προσθήκη ενός λογότυπου, επανασχεδίαση κ.λπ.).
Η εν λόγω υποχρέωση του Χρήστη ισχύει για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο από την teleiadiatrofi.gr για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού της, εφόσον ο Χρήστης έχει ενημερωθεί για την εν λόγω δυνατότητα και με την παροχή του ανωτέρω υλικού έχει συναινέσει σε αυτήν. Ωστόσο, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει, ανά πάσα στιγμή, οιαδήποτε μαρτυρία, συνέντευξη, πληροφορία, βίντεο ή/και φωτογραφία, που εμφανίζεται στον ιστότοπο της teleiadiatrofi.gr, αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στην έδρα της τελευταίας.

17. Αυτόκλητη επικοινωνία
Ο υπεύθυνος Διαχειριστής και η teleiadiatrofi.gr δεν αποδέχονται αυτόκλητο υλικό οιουδήποτε είδους και δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μετάδοση τέτοιου υλικού οιουδήποτε είδους. Επιπλέον, αποτελεί πολιτική του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr να μην υιοθετεί, αποδέχεται ή υποχρεούται να εξετάζει υλικό οιουδήποτε είδους, ιδέες, πληροφορίες και οιεσδήποτε προτάσεις, με την εξαίρεση αυτών, που έχουν συγκεκριμένα αιτηθεί υπό ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις.
Σε περίπτωση, κατά την οποία, παρά την ανωτέρω πρακτική του υπεύθυνου Διαχειριστή, Χρήστης επιλέξει να αποστείλει υλικό, ιδέες, προτάσεις και πληροφορίες οιουδήποτε είδους, τότε δια της αποστολής αυτής και άνευ άλλου τινός θεωρείται ότι παρέχει στον ιστότοπο teleiadiatrofi.gr το δικαίωμα να χρησιμοποιεί νόμιμα αυτό το υλικό για οιοδήποτε σκοπό, εμπορικό ή μη, χωρίς να υπέχει οιαδήποτε ευθύνη ή να φέρει οιαδήποτε οικονομική υποχρέωση έναντι του Χρήστη. Παρέχεται συνεπώς στον υπεύθυνο Διαχειριστή μη ανακλητή, παγκόσμια, μη αποκλειστική, ελεύθερη της υποχρέωσης καταβολής δικαιωμάτων, με δυνατότητα παροχής υποαδειοδότησης από τον ίδιο, ελεύθερα μεταβιβαστή άδεια χρήσης του υλικού αυτού.

18. Διαφήμιση και εμπορική επικοινωνία
Η teleiadiatrofi.gr δύναται, μέσω του ιστοτόπου της, να προβαίνει σε διαφημίσεις με οιαδήποτε μορφή, όπως ενδεικτικά διαφημιστικά εικονίδια (banners), σύνδεσμοι υπερκειμένου σε κείμενο (text links) και πλαίσια (frames), σεβόμενη τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αθεμίτου ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή (Ν. 146/1914 και Ν. 2251/1994 μετά των τροποποιήσεών τους). Ειδικότερα, η teleiadiatrofi.gr απέχει από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σεβόμενη τους νόμους, που διέπουν τη λειτουργία ιστοτόπου της, ενεργώντας με επαγγελματική ευσυνειδησία και ακολουθώντας τους κώδικες συμπεριφοράς, που δεσμεύουν την εμπορική δραστηριότητά της, με κίνητρο την άρτια εξυπηρέτηση των Χρηστών μέσα από υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας σε ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον. Τηρώντας υψηλά πρότυπα επαγγελματικής ακεραιότητας, η teleiadiatrofi.gr απέχει από παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, παρέχοντας στο Χρήστη όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τα οποία διαφημίζονται και τα οποία παρέχονται είτε από την ίδια είτε από τρίτους-συνεργάτες, αλλά και πλήρη ενημέρωση για τα δικαιώματά του ως καταναλωτής και άρτια πληροφόρηση για τους γενικούς και ατομικούς όρους συναλλαγών προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση προτού συμβληθεί για την αγορά των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών. Εξάλλου,η teleiadiatrofi.gr απέχει από επιθετικές εμπορικές πρακτικές στην προώθηση των ανωτέρω προϊόντων σεβόμενη πλήρως την ελευθερία επιλογής των Χρηστών ως υποψηφίων πελατών, φροντίζοντας για την πλήρη ενημέρωσή τους για, τα εκ του νόμου ή της μεταξύ μας σύμβασης, δικαιώματά τους.
Οι διαφημίσεις, που αναρτώνται στον παρόντα δικτυακό τόπο, με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων των διατάξεων της Υ6α/776/20.7.1993 (για τη διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων), δεν αποτελούν συγκαλυμμένες διαφημίσεις, οι οποίες απαγορεύονται κατ’ αρθρο 5α του π.δ. 131/2003 ή/και παραπλανητικές διαφημίσεις οι οποίες απαγορεύονται κατ’ άρθρο 3 ν. 146/1914. Τυχόν συγκριτικές διαφημίσεις στον παρόντα ιστοχώρο συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του αρθρ. 9 παρ. 2 του ν. 2251/1994. Προσθέτως, οι Χρήστες ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο, που προβλέπει ο νόμος, σχετικά με το είδος των προσφερόμενων από την teleiadiatrofi.gr πληροφοριών και συγκεκριμένα για το αν και πότε αποτελούν διαφήμιση.
Οι προσφορές, εκπτώσεις και δώρα, οι διαγωνισμοί και τα παιχνίδια, στο μέτρο που επιτρέπονται κατά το ισχύον δίκαιο (αθεμίτου ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή), είναι σαφώς αναγνωρίσιμα, η πρόσβαση στους όρους υπό τους οποίους μπορεί κανείς να επωφεληθεί από τις προσφορές ή σύμφωνα με τους οποίους μπορεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς είναι εύκολη, οι δε όροι παρουσιάζονται σαφώς και επακριβώς. Περαιτέρω η παροχή πιθανών δειγμάτων προϊόντων, δωρεάν δοκιμαστικών διαιτολογίων και δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς προηγούμενη παραγγελία, διεξάγεται νόμιμα με τρόπο θεμιτό και με σεβασμό στο ισχύον δίκαιο (ν. 2251/1994 μετά των τροποποιήσεών του). Η teleiadiatrofi.gr, με σεβασμό στην ιδιωτική ζωή των Χρηστών, απέχει και δε θα αποστείλει ποτέ μη αιτηθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία (μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – spamming). Μηνύματα με διαφημιστικό περιεχόμενο και μηνύματα ενημέρωσης για προσφορές του ιστοτόπου teleiadiatrofi.gr, εκπτώσεις, παιχνίδια και διαγωνισμούς θα λαμβάνονται μόνο εφόσον υπάρξει πρότερη έγγραφη συναίνεση του Χρήστη, σύμφωνα με το νόμο 4070/2012 (τροποποιήσαντα το νόμο 3471/2006) ως εφαρμοστικό της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/136/ΕΚ (τροποποιήσασας την Οδηγία 2002/58/ΕΚ - e-Privacy Directive) και τις πιθανές τροποποιήσεις του.
Η teleiadiatrofi.gr κατά την εν γένει χρήση των εμπορικών επικοινωνιών σέβεται τους επαγγελματικούς κανόνες, που διέπουν την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και το ήθος του επαγγέλματος, το επαγγελματικό απόρρητο, την εντιμότητα προς τους Χρήστες -πελάτες και τους συναδέλφους και τους κανόνες δεοντολογίας (αρθρ. 7 π.δ. 131/2003).

19. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (διανοητικής)
Η teleiadiatrofi.gr, σύμφωνα με τις παρούσες γενικές προϋποθέσεις (είτε μέσω της πρόσβασης στον ιστότοπό της είτε χρησιμοποιώντας τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες της) δεν παρέχει σε οιονδήποτε Χρήστη δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του ιστοτόπου της ή οιουδήποτε στοιχείου του. Απαγορεύεται ρητά στους Χρήστες η χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση του υπεύθυνου Διαχειριστή ή των τρίτων δικαιούχων των δικαιωμάτων αναπαραγωγή, αντιγραφή, μετασχηματισμός, η μεταφόρτωση, αλλοίωση, προσαρμογή, αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια επικοινωνία, εκτέλεση, παρουσίαση, διάθεση, δημοσίευση, εξαγωγή, επαναχρησιμοποίηση, επανασχεδίαση, μετάδοση, αναμετάδοση, πώληση, αδειοδότηση, επαναπροώθηση, δημιουργία παράγωγων έργων (derivative works) και υλικού του ιστοτόπου ή χρήση του με οιονδήποτε τρόπο, με οιοδήποτε μέσο ή διαδικασία, με σκοπό το προσωπικό κέρδος ή μη, εκτός από τις περιπτώσεις, όπου αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή από το δικαιούχο των αντίστοιχων δικαιωμάτων.
Ο Χρήστης μπορεί να πλοηγείται και να αποκτά προσωρινό ιδιωτικό αντίγραφο των περιεχομένων του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr στα συστήματα πληροφορικής του ίδιου (λογισμικού και υλισμικού), αποκλειστικά, για προσωπική και ιδιωτική του χρήση και εφόσον αυτό δεν αποσκοπεί στην ανάπτυξη εμπορικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Ο Χρήστης οφείλει να απέχει από την απόκτηση ή την προσπάθεια απόκτησης των περιεχομένων με διαφορετικά μέσα ή διαδικασίες από εκείνα, που τίθενται στη διάθεσή του, ανάλογα με την περίπτωση, και που προσφέρονται για το σκοπό αυτό ή χρησιμοποιούνται, συνήθως, στο Διαδίκτυο (και στην τελευταία περίπτωση δεν αποτελούν κίνδυνο βλάβης ή καταστροφής του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr).
Όλα τα κείμενα, οι γραφικές παραστάσεις, το συντακτικό περιεχόμενο, τα δεδομένα, η γραφική τέχνη, τα σχέδια, η Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου (HTML), οι φωτογραφίες, η μουσική, οι ήχοι, οι εικόνες, το λογισμικό, τα βίντεο, όλα τα προσαρμοσμένα στην εμπορική εικόνα του εν λόγω ιστοτόπου εικονίδια, λογότυπα οι παρεχόμενες υπηρεσίες και γενικά όλα τα αρχεία ή άλλο περιεχόμενο αποτελούν tradedress και δεν επιτρέπεται η χρήση, αντιγραφή ή απομίμηση αυτών χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση του υπεύθυνου Διαχειριστή καθώς ανήκουν στην teleiadiatrofi.gr ή χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας από τους δικαιούχους των δικαιωμάτων. Η teleiadiatrofi.gr διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί του υλικού του ιστοτόπου της και κάθε είδους αλληλογραφίας με τους Χρήστες αυτού (newsletters, εξατομικευμένα ηλεκτρονικά μηνύματα κ.λπ.).
Η επωνυμία teleiadiatrofi.gr και το λογότυπο προστατεύονται και απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή απομίμηση χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση του υπεύθυνου Διαχειριστή. Παραποίηση, απόκρυψη ή αφαίρεση οιασδήποτε διακριτικής ένδειξης σχετικά με copyright, σήμα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, που περιέχεται σε ή συνοδεύει υλικό του εν λόγω ιστοτόπου ή τρίτων μερών απαγορεύεται αυστηρά. Επιπλέον, απαγορεύεται η αντιγραφή ή η χρήση οιασδήποτε από τις πιθανές μάρκες, τα λογότυπα ή τα ονόματα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση από το δικαιούχο τους.
Αυτό το υλικό προστατεύεται από κάθε τρόπο, μέσα και τεχνολογίες, που είναι ήδη γνωστές ή πρόκειται να αναπτυχθούν. Η teleiadiatrofi.gr είναι δικαιούχος όλων αυτών των υλικών, καθώς και υπεύθυνη του συντονισμού, της επιλογής, του συνδυασμού και της τελείωσης αυτών. Αυτό το υλικό προστατεύεται από τη νομοθεσία σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία (δικαιώματα των δημιουργών κ.λπ.) τα copyright, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και το βιομηχανικό σχέδιο, τα εμπορικά μυστικά, τα εμπορικά σήματα και άλλα συναφή νομοθετήματα, τόσο σε εθνικό και ευρωπαϊκό όσο και σε επίπεδο διεθνών νόμων και συμβάσεων.
Ο Χρήστης οφείλει να ενημερώνεται, ανά πάσα στιγμή, για όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr, ιδιοκτησίας της teleiadiatrofi.gr ή τρίτων μερών.
Εξαίρεση στα ανωτέρω αποτελεί η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον ιστότοποτης teleiadiatrofi.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για τους παραπάνω λόγους η teleiadiatrofi.gr δύναται να απαγορέψει την πρόσβαση στις πληροφορίες, που παρουσιάζει, σε οιονδήποτε, ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες, που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Ειδικότερα, οι Χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ρητώς ότι α) το υλικό, το οποίο θα υποβάλλουν στο εν λόγω ιστότοπο (π.χ. φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) και για το οποίο έχουν παραχωρήσει σχετική άδεια χρήσης, δυνάμει των οριζομένων στο άρθρο 16 των παρόντων όρων χρήσης, ανήκει στους ίδιους, β) ότι το υλικό που θα υποβάλλουν στον εν λόγω ιστότοπο δεν παραβιάζει ή/και καταχράται δικαιώματα τρίτων, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, copyright, δικαιώματα επί σημάτων, δικαιώματα διαφήμισης, απορρήτου και εν γένει τα προβλεπόμενα από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και γ) θα καταβάλλουν ιδίαις δαπάναις οιοδήποτε ποσό δικαιωμάτων, πρόστιμο ή ποινή εις ολόκληρον, που θα οφείλεται εξαιτίας του υλικού, που θα έχουν υποβάλλει στον εν λόγω ιστότοπο, για το οποίο φέρουν την αποκλειστική και απόλυτη αστική και ποινική ευθύνη.
Σε κάθε περίπτωση οι Χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ρητώς ότι ο ιστότοπος της teleiadiatrofi.gr δεν αποτελεί υπηρεσία backup και ότι δεν θα επαφίενται σε αυτόν για το σκοπό της αποθήκευσης ή/και backup του υλικού, που θα επιλέξουν να υποβάλουν. Συνιστάται να τηρούν οιΧρήστες το δικό τους αρχείο του υλικού, που θα υποβάλλουν, ενώ, ο υπεύθυνος Διαχειριστής δεν θα υπέχει με οιοδήποτε τρόπο ευθύνη για την απώλεια οιουδήποτε υλικού για οποιοδήποτε λόγο, ρητώς και κατ’ ενδεικτική αναφορά συμπεριλαμβανομένων της διακοπής ή καταστροφής του ιστοτόπου ή της βλάβης του server ή της διακοπής των τηλεπικοινωνιών.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του ιστοτόπου καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με την teleiadiatrofi.gr χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο «Επικοινωνία», που προβλέπεται για τον σκοπό αυτό στον ιστότοπό της.

20. Προσωπικά δεδομένα
Οι επισκέψεις στον ιστότοπο της teleiadiatrofi.gr δεν συνεπάγονται την αυτόματη καταχώριση οιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων, που προσδιορίζουν έναν Χρήστη. Υπάρχουν, πράγματι, ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι προσωπικές ή ταυτοποιήσιμες αναφορικά με συγκεκριμένο χρήστη και οι οποίες συλλέγονται και καταγράφονται στο δικτυακό τόπο της teleiadiatrofi.gr (για παράδειγμα, το είδος του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο του Χρήστη, το λειτουργικό σύστημα του Χρήστη για πρόσβαση στις σελίδες του ιστοτόπου της κ.λπ.), με σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησης και διαχείρισης του Χρήστη στον εν λόγω ιστότοπό της.
Ωστόσο, για να χρησιμοποιηθούν ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες της, η teleiadiatrofi.gr ζητάει από το Χρήστη την παροχή συγκεκριμένων προσωπικών του δεδομένων, παρέχοντάς του εκ των προτέρων τις απαραίτητες πληροφορίες για την ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει προηγούμενη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς από την ίδια και την ενσωμάτωση στα αντίστοιχα αρχεία που της ανήκουν , με τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας με ευκρινή σχετική σημείωση στο τέλος αυτής. Με την αποστολή από τον ιστότοπο των μοναδικών προσωπικών κωδικών πρόσβασης, κατόπιν συμπλήρωσης της παραπάνω φόρμας εγγραφής μετά του σχετικού επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος προς τους Χρήστες, τεκμαίρεται πως οι τελευταίοι αποδέχονται τους παρόντες όρους χρήσης και γνωρίζουν αυτούς. Επιπλέον, οι Χρήστες κατανοούν ότι τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή ορισμένων εκ των υπηρεσιών του ιστοτόπου και συναινούν στη δημιουργία αρχείου, συλλογή, επεξεργασία, κατηγοριοποίηση κ.λπ. των δεδομένων αυτών.
Ειδικά για τους ανήλικους Χρήστες κάτω των 15 ετών , οι τελευταίοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του εν λόγω ιστοτόπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους (προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών στο πλαίσιο της προσφοράς υπηρεσίας κοινωνίας της πληροφορίας), καλώντας, παράλληλα, όλους τους γονείς ή κηδεμόνες να συμμετέχουν στην εξερεύνηση της χρήσης του Διαδικτύου από τα παιδιά τους, και να διδάξουν τα παιδιά τους σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.
Τα δεδομένα, που συλλέγονται υποβάλλονται σε αυτόματη ή μη επεξεργασία και έχουν ως σκοπό να αξιολογήσουν την ιδιότητα του Χρήστη και μελλοντικών επαφών, ήτοι δράσεις άμεσου μάρκετινγκ (άμεσης εμπορίας), καθώς και να χρησιμοποιηθούν για την ζητηθείσα παροχή υπηρεσιών ή και πιθανών προϊόντων. Παράλληλα, τα δεδομένα, που συλλέγονται, αποσκοπούν και στην εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων και τη χρήση σε σχετικές συμβατικές σχέσεις. Ειδικότερα, η teleiadiatrofi.gr μπορεί να κοινοποιεί, διαβιβάζει ή να κοινολογεί τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων της και των αρχείων του διακομιστή της σε περιπτώσεις, που απαιτείται από το νόμο, για την απονομή δικαιοσύνης, για περιπτώσεις αλληλεπίδρασης με βάσεις δεδομένων αναφορικά με την καταπολέμηση της απάτης, για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του Χρήστη, για την προστασία της ασφάλειας ή της ακεραιότητας των βάσεων δεδομένων ή του δικτυακού τόπου της, για τη λήψη μέτρων υπέρ της μη στοιχειοθέτησης νομικής ευθύνης της. Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων από το Χρήστη, τα δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη με σκοπό την είσπραξη οφειλών.
Η teleiadiatrofi.gr δεσμεύεται να τηρεί αυστηρά το απόρρητο όλων των δεδομένων, διατηρώντας την πρόσβαση σε αυτά, όπως απαιτείται αποκλειστικά για τη συνήθη δραστηριότητά της. Ο Χρήστης παρέχει με το παρόν και εκ των προτέρων τη ρητή εξουσιοδότηση του για τη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε πιθανούς εμπορικούς εταίρους της teleiadiatrofi.gr και ρητά εξουσιοδοτεί τα δεδομένα να χρησιμοποιηθούν από την τελευταία για διαφημιστικούς, προωθητικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ. Ειδικότερα, ο υπεύθυνος Διαχειριστής της teleiadiatrofi.gr δύναται να τηρήσει αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών για σκοπούς ενημερωτικούς ή διαφήμισης μέσω της αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (newsletter) ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τους Χρήστες ή άλλως. Επίσης ο εν λόγω ιστότοπος κατόπιν αδείας δύναται να διαβιβάζει, κοινοποιεί, γνωστοποιεί και διαθέτει σε τρίτους Συνεργαζόμενους Γιατρούς, Διαιτολόγους, Γυμναστές, Ψυχολόγους, Ψυχοθεραπευτές, Συμβούλους ανάπτυξης και τρίτους Συνεργάτες, σε διαφημιζόμενα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ. ενδεικτικώς του κλάδου υγείας/φαρμάκων, είτε αυτοί ενεργούν για λογαριασμό του είτε ανεξαρτήτως, τα προαναφερόμενα προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών του ιστοτόπου, που προϋποθέτουν διαβίβαση των ως άνω δεδομένων των Χρηστών.
Ως προς τη χρήση αυτή των προσωπικών δεδομένων τους και ειδικότερα του φύλου, της ηλικίας (ημερομηνία γέννησης), του επαγγέλματος, της προσωπικής κατάστασης, της διεύθυνσης και των στοιχείων επικοινωνίας (ενδεικτικά e-mail, τηλέφωνο κ.λπ.) οι Χρήστες τελούν εν πλήρη επιγνώσει και δέχονται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αποδέκτες νομικά ή φυσικά πρόσωπα με εμπορικό, διαφημιστικό σκοπό ή σκοπό παροχής υπηρεσιών/προϊόντων στον ευρύτερο χώρο της υγείας.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τυχόν άλλων υποχρεώσεων του εν λόγω ιστοτόπου, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών θα τηρούνται και θα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για το διάστημα, που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού, για τον οποίο συλλέχθηκαν και θα καταστρέφονται άμεσα με την ολοκλήρωση του ως άνω σκοπού. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Οιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική νομοθετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο των παρόντων όρων. Σε κάθε περίπτωση ο εν λόγω ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.
Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι Χρήστες του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
Σε κάθε περίπτωση, οι Χρήστες υποχρεούνται να: α) παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία, που τους ζητούνται από τον ιστότοπο στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρούν και επιμελώς ενημερώνουν τα στοιχεία τους, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Οι Χρήστες παρακαλούνται να ενημερώνουν τον ιστότοπο στην περίπτωση, που οι προσωπικές πληροφορίες, που τους αφορούν χρήζουν διόρθωσης ή επικαιροποίησης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τον ιστότοπο για οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των κωδικών τους και για οιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι Χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση των κωδικών τους και, συνεπώς, ο υπεύθυνος Διαχειριστής ή ο εν λόγω ιστότοπος ουδεμία ευθύνη φέρουν για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει.
Η άνω συγκατάθεση των Χρηστών μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε μέσω της επιλογής, που τους παρέχεται από τον εν λόγω ιστότοπο με τη χρήση των μοναδικών κωδικών, οι οποίοι θα έχουν προηγουμένως παραχωρηθεί σε κάθε Χρήστη κατά την εγγραφή τους και την αρχική υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων. Μέσω της ίδια επιλογής και με τη χρήση των ίδιων κωδικών οι Χρήστες θα μπορούν να ενημερωθούν ανά πάσα ώρα και στιγμή για το εάν έχουν στο παρελθόν παραχωρήσει στον ιστότοπο της teleiadiatrofi.gr τη συγκατάθεσή τους και εάν τηρείται από τον εν λόγω ιστότοπο προσωπικό τους αρχείο (δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης).

21. Χρήση προσωπικών δεδομένων
Οι επαφές, που παρέχονται στην teleiadiatrofi.gr, θα διατηρηθούν στη βάση δεδομένων της και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιστασιακή αποστολή πληροφοριών μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες, παρόμοια με εκείνα, για τα οποία έχει συμβληθεί ο Χρήστης, και για τα οποία θεωρείται ότι ενδιαφέρεται. Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί να λάβει αυτό το είδος πληροφοριών, πρέπει να ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 23 των παρουσών γενικών προϋποθέσεων χρήσης. Σε περιπτώσεις όπου ο Χρήστης έχει συναινέσει, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του μπορούν να κοινοποιηθούν σε συνεργαζόμενες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα ή τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να κοινολογηθούν σε εταιρείες, που ενδέχεται να επικοινωνήσουν με το Χρήστη για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, που μπορεί να είναι σύμφωνα με το ενδιαφέρον τους.
H teleiadiatrofi.gr, εφόσον είναι δεόντως εξουσιοδοτημένη για το σκοπό αυτό από το υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, ενδεικτικώς, για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Αποστολή πληροφοριών σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες,
• Τακτικές ενημερώσεις τις οποίες η teleiadiatrofi.gr κρίνει ενδιαφέρουσες για τον Χρήστη,
• Αποστολή απαιτούμενων πληροφοριών αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες,
• Για σκοπούς μελέτης αγοράς και εμπορίας,
• Για εσωτερική χρήση στη διαχείριση του ιστοτόπου της και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ο αντίστοιχος δικαιούχος/υποκείμενο των δεδομένων είναι εξασφαλισμένος, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και, ειδικότερα, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016, με το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή αντίρρησης στην επεξεργασία, με το δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων και με το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς. H teleiadiatrofi.gr θα επικοινωνήσει με το Χρήστη με οιοδήποτε μέσο/διαδικτυακά/με ηλεκτρονική συσκευή, μόνο όταν ο τελευταίος έχει προηγουμένως δώσει ρητά τη συγκατάθεσή του και οι εκάστοτε πληροφορίες θα αποστέλλονται στη διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση ή τηλεφωνική επαφή, που παρέχει ο Χρήστης.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μαζί με τυχόν πληροφορίες, που ενδέχεται να αποκαλύπτονται από το Χρηστη σε πιθανή δημόσια / ελεύθερα προσβάσιμη σε τρίτους επικοινωνία του με την teleiadiatrofi.gr, μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για δραστηριότητες, οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχό μας και την εφαρμογή των παρόντων όρων και για τις οποίες ουδεμία ευθύνη φέρει η ομάδα της ΤΕΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Συνεπώς, εφόσον ο Χρήστης δεν επιθυμεί πιθανά σχόλιά του να είναι ορατά από τρίτους, οφείλει να απέχει από οιουσδήποτε ισχυρισμούς, όντας υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού πρόσβασής του ή/και τα στοιχεία του λογαριασμού του, ειδικά σε κάθε περίπτωση διαδικτυακής περιήγησης.
Ειδικότερα, οι Χρήστες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τους αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα ενημέρωσης) καθώς και δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν από την teleiadiatrofi.gr, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα, για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια, που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, ε) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, ζ) όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική, που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης).
Οι Χρήστες έχουν δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και για λόγους, που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, να προβάλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων, που τους αφορούν, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και για τη λήψη διαφημιστικής αλληλογραφίας (δικαίωμα αντίρρησης). Οι αντιρρήσεις απευθύνονται στην teleiadiatrofi.gr, η οποία και δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του Χρήστη ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

22. Διόρθωση προσωπικών δεδομένων και ακύρωση
Για να μεταβάλει τα δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα, ο Χρήστης πρέπει να στείλει γραπτώς το αίτημά του και να αναφέρει ποια δεδομένα επιθυμεί να τροποποιήσει. Επίσης, θα διορθωθούν και θα διαγραφούν οιαδήποτε λανθασμένα προσωπικά δεδομένα, τα οποία, σε κάθε περίπτωση, μπορούν να επικαιροποιούνται, ανά πάσα στιγμή.
Εφόσον ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την teleiadiatrofi.gr και επιθυμεί να διαγραφεί από τον κατάλογο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μπορεί ανά πάσα στιγμή να το ζητήσει στην έδρα της teleiadiatrofi.gr (με δυνατότητα αποστολής και επιστολής) ή να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με Θέμα «Ακύρωση Αποστολής Μηνυμάτων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου» χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο «Επικοινωνία», που προβλέπεται για τον σκοπό αυτό στον ιστότοπό της. Αν ο Χρήστης επιθυμεί επίσης να απομακρυνθεί από τον κατάλογο ταχυδρομικής αλληλογραφίας, μπορεί να το κάνει πάλι βάσει της προαναφερθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με Θέμα «Ακύρωση Αποστολής Μηνυμάτων Ταχυδρομείου» ή να το ζητήσει στην έδρα της teleiadiatrofi.gr (με δυνατότητα αποστολής και επιστολής).

23. Δεδομένα προσωπικών προτιμήσεων και ενδιαφερόντων και διαβίβαση δεδομένων στο εξωτερικό
Εκτός από τη συλλογή δεδομένων με τα ανωτέρω αναφερόμενα μέσα, όταν εξουσιοδοτείται ρητά, η teleiadiatrofi.gr δύναται να χρησιμοποιεί τεχνολογία, που επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών για τους Χρήστες του ιστοτόπου της. Για παράδειγμα, ο διακομιστής του εν λόγω ιστοτόπου συλλέγει αυτόματα ποιες σελίδες λαμβάνουν επισκέψεις και ποιο είναι το πρόγραμμα περιήγησης, που χρησιμοποιείται από το Χρήστη. Η τεχνολογία του ιστοτόπου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της συχνότητας, με την οποία χρησιμοποιούνται οι συνδέσεις του και ποιες είναι οι σελίδες με τα υψηλότερα ποσοστά παρακολούθησης. Μάλιστα, εφόσον παρέχονται από το Χρήστη του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ (άμεσης εμπορίας).
Επιπροσθέτως, εφόσον ο Χρήστης βρίσκεται σε χώρα διαφορετική από εκείνη όπου είναι οι διακομιστές της teleiadiatrofi.gr, οι επικοινωνίες ενδέχεται να συνεπάγονται διασυνοριακή διαβίβαση πληροφοριών. Ωστόσο, με την επίσκεψη στον εν λόγω ιστότοπο και την επικοινωνία με την τελευταία, μέσω ηλεκτρονικών μέσων, ο Χρήστης εξουσιοδοτεί την επεξεργασία και τη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων, όπως ορίζεται στις παρούσες γενικές προϋποθέσεις χρήσης και την πολιτική ασφαλείας.

24. Κανόνες Δεοντολογίας
Οι Χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το υλικό, που αναρτούν, αποστέλλουν, μεταδίδουν, καθιστούν διαθέσιμο στον ιστότοπο. Ο ιστότοπος, το πρόγραμμα, η ομάδα ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr και οι συνεργάτες αυτής ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά. Ο υπεύθυνος Διαχειριστής δύναται αλλά δεν υποχρεούται να ελέγχει το υλικό, που αναρτάται στον ιστότοπο. Επίσης, δεν εγγυάται για την ακρίβεια, πληρότητα, νομιμότητα και ποιότητα του υλικού, που αναρτάται στον ιστότοπο από τους Χρήστες και δεν υπέχει καμία ευθύνη σχετικά με οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη υφίσταται σε οποιοδήποτε υλικό ή για οποιαδήποτε βλάβη, ζημιά ή/και απώλεια προκύψει από ή σε σχέση με το υλικό, που αναρτούν, αποστέλλουν, μεταδίδουν, καθιστούν διαθέσιμο στον ιστότοπο οι Χρήστες.
Οι Χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες, εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς. Ειδικότερα, άμεσα ή έμμεσα και κατ’ ενδεικτική μόνο αναφορά:
Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, δημοσίευση, διάθεση μέσω του ιστοτόπου υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, υβριστικού, ρατσιστικού, χυδαίου, απειλητικού, παραβιάζοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εγείροντος συναισθήματα μίσους, πορνογραφικού ή εν γένει προσβάλλοντος την από το Σύνταγμα προβλεπόμενη προστασία της ανηλικότητας.
Απαγορεύεται η ανάρτηση και δημοσίευση, κάθε περιεχομένου, που συγκροτεί δυσφήμηση, παρενόχληση, δίωξη, απειλή, αντικειμενικά προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, της δημόσιας εικόνας, της περιουσίας και κάθε άλλου νόμιμου (ήτοι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα) ή/και συνταγματικού δικαιώματος οιουδήποτε τρίτου προσώπου.
Απαγορεύεται η ανάρτηση, η δημοσίευση, η μεταφόρτωση, η διανομή, η διάδοση περιεχομένου, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη ή αντιτίθεται στις συνταγματικές έννοιες προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή περιλαμβάνει αναφορά ονόματος, θέματος, υλικού ή πληροφορίας, που είναι βλαπτική, δυσφημιστική, άσεμνη ή παράνομη. Εν γένει, απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου για οιοδήποτε σκοπό, που παραβιάζει τους κανόνες του τοπικού, εθνικού, ευρωπαϊκού ή διεθνούς δικαίου.
Απαγορεύεται η ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που προσβάλλει το δημοκρατικό πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί την ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των ελλήνων πολιτών.
Απαγορεύεται η ανάρτηση, αναφόρτωση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω του ιστοτόπου υλικού, που περιέχει κακόβουλο λογισμικό, ιούς (π.χ. ιούς Τrojans κ.λπ.), κατεστραμμένα αρχεία ή παρόμοιο λογισμικό, που μπορεί να βλάψει τον υπολογιστή άλλων Χρηστών ή υλικού, που έχει σκοπό την προώθηση ανεπιθύμητου περιεχομένου (αυτόκλητη επικοινωνία - spamming) ή που παραβιάζει την ιδιωτική ζωή άλλων Χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου μέρους.
Απαγορεύεται η ψευδής/παραπλανητική δήλωση στοιχείων προσώπου, φυσικού ή νομικού, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης συνεργασίας ή οιασδήποτε σχέσεως με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπo.
Απαγορεύεται να προχωρήσουν οι Χρήστες σε οιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα μέσω του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων, προσφορών, διαφήμισης και ερευνών, διαγωνισμών, συστημάτων Ponzi ή αλυσιδωτών επιστολών, εκτός εάν λάβουν την πρότερη έγγραφη συναίνεση του υπεύθυνου Διαχειριστή.
Απαγορεύεται η συλλογή δεδομένων και υλικού από τον ιστότοπο δια αυτοματοποιημένων ή μη μέσων.
Απαγορεύεται ο εκάστοτε Χρήστης να υπονοεί ή να δηλώνει ότι οι δηλώσεις του έχουν γίνει αποδεκτές από τον εν λόγω ιστότοπο, χωρίς την πρότερη έγγραφη συγκατάθεσή της teleiadiatrofi.gr.
Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου με σκοπό την έρευνα, παρακολούθηση και παρενόχληση Χρήστη ή οιαδήποτε αυτόματη ή/και χειροκίνητη διαδικασία για την παρακολούθηση ή την κατηγοριοποίηση του εν λόγω ιστοτόπου.
Απαγορεύεται ο Χρήστης να αποκτά παράνομα πρόσβαση ή να παρεμβάλλεται στη teleiadiatrofi.gr, στους διακομιστές ή στο δίκτυο της.
Απαγορεύεται η αλλαγή ή τροποποίηση του ιστοτόπου ή η αλλαγή ή τροποποίηση οιουδήποτε άλλου ιστοτόπου ή εφαρμογής με σκοπό να νοηθεί ψευδώς ότι ο εν λόγω ιστότοπος ή εφαρμογή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον εν λόγω ιστότοπο ή/και τον υπεύθυνο Διαχειριστή ή/και τους Συνεργαζόμενους Γιατρούς, Διαιτολόγους, Γυμναστές, Ψυχολόγους, Ψυχοθεραπευτές, Συμβούλους ανάπτυξης και λοιπούς εν γένει συνεργάτες της.
Απαγορεύεται η αντίστροφη μηχανική (reverse engineering), αποκωδικοποίηση, ανακατασκευή πηγαίου κώδικα, αποσυναρμολόγηση ή απόπειρα εξαγωγής πηγαίου κώδικα ή αλγόριθμου ή οιουδήποτε μέρους του ιστοτόπου, με εξαίρεση στον περιορισμένο βαθμό, που εφαρμοστέοι νόμοι απαγορεύουν ρητώς τέτοιο περιορισμό.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, δημιουργία παράγωγων έργων, πώληση, εμπορία, ανταλλαγή, επίδειξη ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση του ιστοτόπου, εκτός εάν επιτραπεί ρητώς από τον υπεύθυνο Διαχειριστή.
Απαγορεύεται η αντιγραφή, ενοικίαση, διανομή ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση των δικαιωμάτων των Χρηστών, που προκύπτουν από τις παρούσες γενικές προϋποθέσεις χρήσης.
Οι Χρήστες δεν επιτρέπεται να δρουν με τρόπο, που παρεμποδίζει την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του ιστοτόπου ή/και περιορίζει ή παρεμποδίζει τους άλλους Χρήστες από την πρόσβαση σε αυτόν. Παράλληλα απαγορεύεται ο Χρήστης να μεταφορτώνει αρχεία, που έχουν αναφορτωθεί από άλλον Χρήστη, γεγονός γνωστό σε αυτόν ή γεγονός, που έπρεπε να γνωρίζει, ή διανέμει τα αρχεία αυτά μέσω του εν λόγω ιστοτόπου.
Οι Χρήστες δεν επιτρέπεται να δρουν με τρόπο, που προκαλεί ή δύναται να προκαλέσει υπέρμετρο φόρτο στην υποδομή του ιστοτόπου ή/και του υπεύθυνου Διαχειριστή ή/και των Συνεργαζόμενων Γιατρών, Διαιτολόγων, Γυμναστών, Ψυχολόγων, Ψυχοθεραπευτών, Συμβούλων ανάπτυξης και λοιπών εν γένει συνεργατών της.
Οι Χρήστες δεν επιτρέπεται να παρακάμπτουν μέτρα, που χρησιμοποιεί ο υπεύθυνος Διαχειριστής, για να αποτρέψει ή να περιορίσει την πρόσβασή τους στον ιστότοπο, εάν ο τελευταίος έχει αναστείλει ή απαγορεύσει την πρόσβασή τους σε αυτήν.
H teleiadiatrofi.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τις ενέργειες άλλων Χρηστών σχετικά με περιεχόμενα πιθανών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των δημοσίων περιοχών (δημόσια ανάρτηση).
Οι Χρήστες δεν επιτρέπεται να παραβιάζουν με οιονδήποτε τρόπο τις παρούσες γενικές προϋποθέσεις χρήσης, της πολιτικήςασφαλείας ρητώς συμπεριλαμβανομένης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Υπεύθυνος Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει, διαγράψει, επεξεργαστεί, τροποποιήσει, περιορίσει, αποκλείσει χωρίς πρότερη ειδοποίηση και αιτιολογία υλικό Χρηστών, το οποίο κατά την αποκλειστική κρίση αυτού νοείται ότι παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Επιπροσθέτως, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να περιορίσει, αναστείλει ή αποκλείσει πλήρως Χρήστη από τον εν λόγω ιστότοπο.
Κάθε Χρήστης ευθύς ως αντιληφθεί κάποια από τις παραπάνω απαγορευμένες χρήσεις, οφείλει, να ειδοποιεί τον υπεύθυνο Διαχειριστή, ο οποίος πλέον υποχρεούται να διαγράφει άμεσα το οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο και να διακόπτει τη λειτουργία του λογαριασμού του Χρήστη.
Ο μεγάλος όγκος των χρηστών του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr και ο πολύ μεγάλος όγκος των θεμάτων, που αναρτώνται και δημοσιεύονται, καθιστά αναγκαία τη συμβολή όλων των Χρηστών, στον εντοπισμό κάθε μη νόμιμης χρήσης και στον αποκλεισμό τέτοιων φαινομένων.
Ο Χρήστης του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr εκτός της αποκλειστικής αστικής, ποινικής και διοικητικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση οιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική εμπλοκή, να καταβάλει τυχόν καταλογιζόμενα διοικητικά ή μη πρόστιμα και ποινές και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά του ιστοτόπου ή οιουδήποτε τρίτου. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής ή διοικητικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, ο Χρήστης του ιστοτόπου υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ιστοτόπου, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό βεβαιωθεί εκ του λόγου αυτού εις βάρος του ιστοτόπου ή/και επιδικαστεί υπέρ τρίτου. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης του ιστοτόπου αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα του τελευταίου, να διακόπτει τη χρήση, των μοναδικών προσωπικών κωδικών αν παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγραμμένους όρους.

25. Σύμβαση χρήσης
Ο Χρήστης του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr και των υπηρεσιών της τελευταίας παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στις παρούσες γενικές προϋποθέσεις χρήσης και την πολιτική ασφαλείας, όπως τίθεται κατωτέρω, καθώς ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των βίντεο, των φωτογραφιών και όλων των αρχείων και δεδομένων, που περιλαμβάνονται στον εν λόγω ιστότοπο.
Οι Χρήστες οφείλουν να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται ότι το περιεχόμενο του ιστοτόπου και των υπηρεσιών της teleiadiatrofi.gr, που περιλαμβάνουν κείμενα, λογισμικό, μουσική, ήχους, φωτογραφίες, βίντεο, σχέδια και άλλα υλικά που περιέχονται στον εν λόγω ιστότοπο ή/και υπηρεσίες ή/και σε κάθε ανακοίνωση που απευθύνεται από την τελευταία, προστατεύονται, δυνάμει των οριζομένων στο άρθρο 20 των παρόντων όρων χρήσης, από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα εμπορικών σημάτων, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα, που αναγνωρίζεται από τους ισχύοντες νόμους.
Σε κάθε περίπτωση, οι Χρήστες μπορούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά με τον ιστότοπο ή/και τις Υπηρεσίες της teleiadiatrofi.gr, το περιεχόμενο των οποίων, εφόσον αποστέλλεται στην τελευταία, θεωρείται εμπιστευτικό. Ωστόσο, η teleiadiatrofi.gr δύναται να χρησιμοποιήσει ελεύθερα τις ιδέες, τις έννοιες, την τεχνογνωσία ή τις τεχνικές, που περιέχονται σε αυτές τις ανακοινώσεις για ενημέρωση του κοινού, χωρίς να αποκαλύπτει την πηγή της πληροφορίας.
Επιπλέον, δυνάμει των οριζομένων στο άρθρο 5 των παρόντων όρων χρήσης, οι Χρήστες γνωστοποιούν προς την teleiadiatrofi.gr όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη σύνταξη του διαιτολογίου τους, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να μην πωλούν/διαθέτους τις εν λόγω υπηρεσίες της τελευταίας σε τρίτους για εμπορικούς ή μη σκοπούς.
Συνεπώς, ο εκάστοτε Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr, καθώς η χρήση του αποτελεί τεκμήριο ότι τους έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως.
Εφόσον ο Χρήστης του εν λόγω ιστοτόπου και των υπηρεσιών, δεν συμφωνεί με τους προβλεπόμενους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας, όπως τίθεται κατωτέρω, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr.
Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει ήδη επισημανθεί, ο ιστότοπος της teleiadiatrofi.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, χωρίς προειδοποίηση, των όρων χρήσης και της συναφούς πολιτικής ασφαλείας της, πάντα μέσα στο εκάστοτε ισχύον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, ο Χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της εν λόγω πολιτικής ασφαλείας. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr ακόμη και μετά τις οιεσδήποτε αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του τελευταίου αποδοχή των όρων αυτών. Μάλιστα, οι Χρήστες δεσμεύονται να εγγυηθούν και να καταβάλουν αποζημίωση των δεδουλευμένων κατά τη χρήση των υπηρεσιών της teleiadiatrofi.gr ή/και, δυνάμει των οριζομένων στο άρθρο 27 των παρόντων όρων χρήσης, παραβιάζοντας τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

26. Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη και αποζημίωση
Ο Χρήστης του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτόν από κακή ή αθέμιτη χρήση του. Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστης του εν λόγω ιστοτόπου, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο, που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, τους όρους της παρούσας ή/και την αστική, διοικητική και ποινική νομοθεσία γενικότερα. Για οιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάστασή της είναι αποκλειστικά ο Χρήστης. Αν, παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κ.λπ., ο ιστότοπος πληροφορηθεί με οιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο, που προσβάλλει την προσωπικότητα, την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο, β) να διακόψει την πρόσβαση του Χρήστη στον ιστότοπο της teleiadiatrofi.gr και γ) να λάβει οιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.
Οι Χρήστες συμφωνούν να αποζημιώνουν, απαλλάσσουν και κατόπιν αιτήματος του υπεύθυνου Διαχειριστή να υπερασπίζονται αυτόν, τον ιστότοπο και τους παντός είδους συνεργάτες του από και κατά οιασδήποτε ζημίας, βλάβης, απώλειας, ευθύνης, αγωγής και εξόδων, ρητώς συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και εύλογων εξόδων νομικού συμβούλου, τα οποία προκύπτουν από ή σε σχέση με: α) το υλικό των Χρηστών ή την πρόσβαση των Χρηστών και τη χρήση από αυτούς του ιστοτόπου, β) την παραβίαση ή κρινόμενη ως παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης από τους Χρήστες, γ) την παραβίαση οιουδήποτε νόμου, κανονισμού, κώδικα, διαταγής κυβερνητικής αρχής, καταστατικών διατάξεων, κανόνων από τους χρήστες/ επισκέπτες, δ) την παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων μερών από τους χρήστες/ επισκέπτες, ε) οποιαδήποτε ψευδή δήλωση, στην οποία θα προβούν οι Χρήστες.
Οι Χρήστες συμφωνούν να συνεργαστούν πλήρως στην έκταση, που θα τους ζητηθεί από τον υπεύθυνο Διαχειριστή, σχετικά με την υπεράσπιση ενάντια σε οποιαδήποτε αξίωση και αποδέχονται να συμβιβαστούν σχετικά με οιαδήποτε αξίωση χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεσή τους. Ο υπεύθυνος Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει αποκλειστικά την υπεράσπιση και τον έλεγχο οιουδήποτε θέματος, σχετικά με το οποίο οι Χρήστες είναι υπόχρεοι προς αποζημίωση έναντι αυτού και του εν λόγω ιστοτόπου καθώς και διατηρεί το δικαίωμα αλλά δεν είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποχρεωμένος να παρακολουθεί ή/και να παρεμβαίνει ή/και να αναμιγνύεται σε διαφορές, που θα ανακύψουν μεταξύ Χρηστών ή μεταξύ Χρηστών και τρίτων.
Τέλος, οι Χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγγυηθούν και να αποζημιώσουν την teleiadiatrofi.gr, έναντι οιασδήποτε βλάβης, παραπόνων και καταγγελιών, που προέρχονται από τρίτους σχετικά με την τελευταία, τη χρήση του ιστοτόπου ή/και υπηρεσιών της, την παράβαση των παρόντων γενικών προϋποθέσεων χρήσης ή των δικαιωμάτων άλλων προσώπων, εφόσον αυτά έχουν προκληθεί από υπαιτιότητα των Χρηστών και αντίθετα στους παρόντες όρους χρήσης.

27. Περιορισμός ευθύνης του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr
Ο ιστότοπος της teleiadiatrofi.gr παρέχεται «ως έχει», «ως είναι διαθέσιμος» και στο μέγιστο επιτρεπτό από το νόμο βαθμό χωρίς οιαδήποτε εγγύηση οιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή. Οι Χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι χρησιμοποιούν τον ιστότοπο αποκλειστικά υπό ιδία τους ευθύνη, καθώς ο υπεύθυνος Διαχειριστής δεν εκπροσωπεί, εγγυάται, ούτε ισχυρίζεται με οιοδήποτε τρόπο ότι οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στον εν λόγω ιστότοπο είναι χρήσιμες, πλήρεις ή ακριβείς.
Ειδικότερα και κατ’ ενδεικτική αναφορά ο ιστότοπος της teleiadiatrofi.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των άρθρων και των δημοσιεύσεων των Συνεργαζόμενων Γιατρών, Διαιτολόγων, Γυμναστών, Ψυχολόγων, Ψυχοθεραπευτών, Συμβούλων ανάπτυξης και λοιπών εν γένει συνεργατών του, τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων συνεργαζόμενων με τον εν λόγω ιστότοπο για εμπορικούς ή μη σκοπούς και διαφημιζόμενων στον ιστότοπο τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ο υπεύθυνος Διαχειριστής του εν λόγω ιστοτόπου θα διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα άρθρα και τις δημοσιεύσεις αυτές, πριν αυτά αναρτηθούν και να μην τα αναρτά ή και να τα διαγράφει κατά την ελεύθερη κρίση του και χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση, ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τις παρούσες γενικές προϋποθέσεις χρήσης του. Σε κάθε περίπτωση ο ιστότοπος της teleiadiatrofi.gr δεν ευθύνεται, ούτε και πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο των ανωτέρω άρθρων και των δημοσιεύσεων και για κάθε σφάλμα αυτών ευθύνη θα φέρει αποκλειστικά και μόνο ο συντάκτης τους.
Πολλώ μάλλον, ο ιστότοπος της teleiadiatrofi.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανή απευθείας επικοινωνία, συναλλαγή και συνεργασία μεταξύ των Χρηστών και των Συνεργαζόμενων Γιατρών, Διαιτολόγων, Γυμναστών, Ψυχολόγων, Ψυχοθεραπευτών, Συμβούλων ανάπτυξης και λοιπών εν γένει συνεργατών της, των τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων συνεργαζόμενων με τον εν λόγω ιστότοπο για εμπορικούς ή μη σκοπούς και των διαφημιζόμενων στον ιστότοπο τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, η οποία θα πραγματοποιείται με αποκλειστική των συμβαλλομένων μερών ευθύνη (ενδεικτικά αναφέρεται η πιθανή παροχή ιατρικών ή μη υπηρεσιών και η πώληση προϊόντων/εμπορευμάτων από τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς τους Χρήστες του ιστοτόπου).
Οι Χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες, που παρέχονται στον ιστότοπο, για τη διατύπωση διάγνωσης σχετικά με το βάρος και την υγεία του Χρήστη, τον προσδιορισμό θεραπείας ή/και για τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής (ή/και την αναστολή της), χωρίς προηγουμένως να έχουν συμβουλευτεί γιατρό, καθώς ο ιστότοπος της teleiadiatrofi.gr και οι υπηρεσίες του δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν μια ιατρική εξέταση ή διάγνωση.
Ο ιστότοπος της teleiadiatrofi.gr παρέχει απλώς πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή και τη δίαιτα, οι οποίες δεν μπορούν ποτέ να αντικαταστήσουν την εξέταση, τις ιατρικές συμβουλές, γνωματεύσεις, διαγνώσεις και συνταγές από επαγγελματίες ιατρούς, ιατρικούς φορείς, διαγνωστικά κέντρα και οποιονδήποτε επαγγελματία υγείας, που οφείλει να λαμβάνει και να ακολουθεί ο Χρήστης για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας και καθημερινών θεμάτων, που τον απασχολούν.
Επιπλέον, οι, σε απάντηση ερωτημάτων Χρηστών, παρεχόμενες συμβουλές και πληροφορίες από τον εν λόγω ιστότοπο είναι απόλυτα έγκυρες και αξιόπιστες, δίδονται όμως με την επιφύλαξη της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόμενων από το Χρήστη πληροφοριών για το ζήτημα, που τον απασχολεί, τα χαρακτηριστικά των οποίων η teleiadiatrofi.gr δεν οφείλει να επιβεβαιώνει.
Συνεπώς, η teleiadiatrofi.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία οποιουδήποτε είδους, που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υπηρεσιών της ή για τα έξοδα, που προέκυψαν από την αγορά οποιουδήποτε αγαθού ή υποκατάστατων αγαθών, που προκύπτουν από τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών.
Ο υπεύθυνος Διαχειριστής δεν υποστηρίζει ή εγγυάται ότι ο ιστότοπος θα είναι ελεύθερος σφαλμάτων ή θα λειτουργεί αδιάκοπα ή χωρίς καθυστερήσεις ή ότι θα είναι διαθέσιμος σε κάθε τοποθεσία, ή ότι ελαττώματα θα διορθώνονται ή ότι ο ιστότοπος και ο server είναι ελεύθερα κακόβουλου λογισμικού ή ότι τα αποτελέσματα χρήσης του θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και προσδοκίες των Χρηστών. Επιπλέον, η απεύθυνση από Χρήστες αιτημάτων (μέσω της σχετικής επιλογής στον ιστότοπο «Συμβουλές» και «Απορίες» ή άλλης συναφούς επιλογής) προς τον ιστότοπο για παροχή συμβουλών, απόψεων και για απάντηση ερωτημάτων, δεν δημιουργεί σχετική υποχρέωση του τελευταίου για ικανοποίηση αυτών, καθώς η ανταπόκριση του ιστοτόπου και του υπεύθυνου Διαχειριστή επαφίεται στη διακριτική τους ευχέρεια.
O υπεύθυνος Διαχειριστής και ο εν λόγω ιστότοπος δεν υποστηρίζουν οιοδήποτε υλικό και συγκεκριμένα αποποιούνται οιασδήποτε ευθύνης προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για ζημίες, απαιτήσεις, αγωγές, βλάβες, απώλειες οιουδήποτε είδους και φύσης ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας σε σχέση με, βασιζόμενη σε ή που προκλήθηκε από το υλικό αναρτημένο στον ιστότοπο της teleiadiatrofi.gr.
Στο μέγιστο επιτρεπτό από το νόμο βαθμό ο υπεύθυνος Διαχειριστής αποποιείται ρητώς της ευθύνης για οιεσδήποτε ζημίες ή απώλειες υποστεί ο Χρήστης ως αποτέλεσμα της χρήσης του ιστοτόπου και του υλικού.
Δεν υφίστανται συνθήκες, υπό τις οποίες (ακόμη και εάν ήταν προβλέψιμη η επέλευση ζημιών ή ακόμη και εάν ο υπεύθυνος Διαχειριστής είχε ενημερωθεί για τον κίνδυνο επέλευσης των ζημιών ή θα όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα επέλευσης ζημιών, συμβατικών, εξωσυμβατικών, από δόλο ή αμέλεια συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης, κατά την οποία οι ζημίες θα προκληθούν εις ολόκληρον ή μερικώς από αμέλεια, λόγους ανωτέρας βίας, κλοπή του ιστοτόπου, καταστροφή του ιστοτόπου ή/και του server) θα υπέχει ο ιστότοπος ή ο υπεύθυνος Διαχειριστής ευθύνη σχετικά με: (1) τον ιστότοπο, (2) το υλικό του ιστοτόπου, (3) το υλικό των Χρηστών, (4) την απόδοση του ιστοτόπου, (5) τη χρήση από τους Χρήστες του ιστοτόπου ή την έλλειψη δυνατότητας χρήσης του ιστοτόπου από τους Χρήστες, (6) τα οιαδήποτε σφάλματα ή παραλείψεις, διακοπές ή καθυστερήσεις στη λειτουργία, βλάβη τεχνική ή άλλη του ιστοτόπου και οιαδήποτε συναφή δυσλειτουργία ενδεχομένως εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, (7) τη ζημία στον εξοπλισμό λήψης ή γραμμών επικοινωνίας των Χρηστών και της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του κακόβουλου λογισμικού ή την παραβίαση ασφάλειας, λόγω της χρήσης του ιστοτόπου, (8) την παραβίαση της ασφάλειας του ιστοτόπου για οιαδήποτε από τις απώλειες ή ζημίες των Χρηστών, άμεσες ή έμμεσες, οικονομικές, ποινικού ή μη χαρακτήρα, παρεπόμενες ή επακόλουθες ή για την απώλεια δεδομένων, απώλεια κέρδους, απώλεια εισοδήματος, παρακώληση εργασίας απώλεια εξόδων και (9) την καταχρηστική διαβίβαση ή/και παραλαβή των δεδομένων ή/και πληροφοριών στο Διαδίκτυο καθώς και οιαδήποτε προβλήματα δρομολόγησης.
Τίποτα στις παρούσες γενικές προϋποθέσεις χρήσης δεν απαλλάσσει ή περιορίζει την ευθύνη των Χρηστών σε σχέση με την υποχρέωση επανόρθωσης, που θα υπέχουν οι Χρήστες έναντι του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr, δυνάμει των παρόντων όρων. Ο υπεύθυνος Διαχειριστής δεν φέρει κάποια ευθύνη σχετικά με την online ή offline συμπεριφορά του Χρήστη.
Ειδικώς, όσον αφορά τα δεδομένα, που συλλέγονται από τους Χρήστες, θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή και ο υπεύθυνος διαχειριστής θα λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους. Εντούτοις, η μετάδοση των δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής ή άνευ σφαλμάτων, και τα αποθηκευμένα δεδομένα ενδεχομένως να εκτεθούν σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων. Έτσι, ο υπεύθυνος Διαχειριστής ούτε μπορεί να εγγυηθεί ότι το επίπεδο της ασφάλειας πληροί ή υπερβαίνει τις όποιες ειδικές προδιαγραφές, ούτε μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του ιστοτόπου, των βάσεων δεδομένων ή των υπηρεσιών και ότι οι πληροφορίες, που διαβιβάζονται στον ιστότοπο μέσω του διαδικτύου, δεν θα υποκλαπούν. Κάθε μεταφορά γίνεται με ευθύνη του Χρήστη. Άμα τη λήψη των δεδομένων αυτών, ο υπεύθυνος Διαχειριστής θα χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να αποτρέψει στο μέτρο του δυνατού τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Ο υπεύθυνος Διαχειριστής δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα, που παρέχουν οι Χρήστες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, όπως θα εφαρμοστεί, συμπληρωθεί και ισχύσει, και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων αυτών έναντι απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απαγορευμένης διάδοσης ή διαβίβασης, τροποποίησης, αλλοίωσης ή καταστροφής.
Εν κατακλείδι, ο ιστότοπος της teleiadiatrofi.gr, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο Χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος της teleiadiatrofi.gr.

28. Παραίτηση
Προκειμένου να ισχύει παραίτηση δικαιωμάτων του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr, όπως αυτά απορρέουν από τις παρούσες γενικές προϋποθέσεις χρήσης, θα πρέπει να παρέχει ο υπεύθυνος Διαχειριστής σχετική έγγραφη συναίνεση στο Χρήστη.
Η μη άσκηση ή η μη εμπρόθεσμη ή μερική άσκηση οιουδήποτε δικαιώματος της teleiadiatrofi.gr δυνάμει των παρόντων όρων ή οιασδήποτε εφαρμοστέας διάταξης δεν συνεπάγεται την παραίτηση από το δικαίωμα αυτό ή την παρεμπόδιση της μεταγενέστερης άσκησης και δεν μπορεί να θεωρηθεί μέσο απόδειξης καθυστέρησης, ανανέωσης ή αδυναμίας παροχής.
Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Χρήστης δεν συμμορφώνεται με τις παρούσες γενικές προϋποθέσεις χρήσης και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος, που θα παρέλθει έως ότου ο υπεύθυνος Διαχειριστής λάβει σχετικά μέτρα, αυτή η καθυστέρηση δεν θα νοείται ως παραίτηση από το δικαίωμα του ιστοτόπου να απαιτεί μελλοντικά πλήρη συμμόρφωση προς τους παρόντες όρους από τους Χρήστες.
Σε περίπτωση, κατά την οποία οιοδήποτε μέρος δεν ασκήσει δικαίωμα, που του παρέχεται από τις παρούσες γενικές προϋποθέσεις χρήσης, αυτό δεν συνεπάγεται την παραίτησή του από άλλα προβλεπόμενα δικαιώματα.

29. Πολιτική ασφαλείας/απορρήτου – Εισαγωγή
Η teleiadiatrofi.gr δεσμεύεται να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να διατηρεί την ιδιωτικότητα και την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών, που της παρέχει ο εκάστοτε Χρήστης, προστατεύοντας την ιδιωτική ζωή του.
Η παρούσα πολιτική ασφαλείας καθορίζει τα μέτρα, τις πρακτικές προστασίας και οποιεσδήποτε συναφείς υπηρεσίες, που λαμβάνει η teleiadiatrofi.gr σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγονται απευθείας από το Χρήστη ή/και μέσω του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και κάθε εθνική, ευρωπαϊκη ή διεθνή ισχύουσα νομοθεσία.
Ο εκάστοτε Χρήστης αποδέχεται, ότι η παρούσα πολιτική ασφαλείας αποτελεί μέρος των γενικών προϋποθέσεων χρήσης του εν λόγω ιστοτόπου, καθώς και ότι από την πρόσβαση ή τη χρήση του, συμφωνεί να δεσμεύεται από όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του, ενώ, εφόσον δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο.
Ειδικότερα, ως «δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» θεωρείται κάθε πληροφορία, που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες, που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
Στον ιστότοπο της teleiadiatrofi.gr τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη είναι ασφαλή, σύμφωνα με τα ισχύοντα προαναφερθέντα πρότυπα και νομοθεσία, καθώς αποτελούν πρωταρχικό μέλημά της και προστατεύονται με ποικιλία τρόπων. Επιπλέον, η πρόσβαση του Χρήστη σε προσωπικά δεδομένα είναι δυνατή μέσω ενός κωδικού πρόσβασης και μοναδικού αναγνωριστικού πελάτη, ο οποίος είναι κωδικοποιημένος και δεν πρέπει να αποκαλύπτεται σε κανέναν τρίτο.
Στα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών έχουν πρόσβαση η teleiadiatrofi.gr και κατόπιν αδείας του Χρήστη οι εκάστοτε συνεργαζόμενοι Γιατροί, Διαιτολόγοι, Γυμναστές, Ψυχολόγοι, Ψυχοθεραπευτές, Σύμβουλοι ανάπτυξης και τρίτοι Συνεργάτες, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση της εκάστοτε περίπτωσης καθώς και διαφημιζόμενα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ. ενδεικτικώς του κλάδου υγείας/φαρμάκων.
Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών βρίσκονται σε έναν ασφαλή server και είναι προσβάσιμα μόνο μέσω του εν λόγω κωδικού πρόσβασης και για την αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους, δυνάμει των οριζομένων στο άρθρο 6 των παρουσών γενικών προϋποθέσεων χρήσης, οι συναλλαγές και η ολοκλήρωση της εκάστοτε παραγγελίας γίνεται μέσω μεθόδου, επιλογής του ίδιου του Χρήστη.
Ωστόσο, καθώς καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή σε οποιοδήποτε ασύρματο δίκτυο μπορεί να είναι εγγυημένη και πλήρως ασφαλής, η teleiadiatrofi.gr προσπαθεί να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών της, ενημερώνοντάς τους ότι: (α) υπάρχουν περιορισμοί ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο Διαδίκτυο, που είναι πέρα από τον έλεγχό της (β) η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η προστασία της ιδιωτικής ζωής καθώς και όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα, που ανταλλάσσονται μεταξύ της teleiadiatrofi.gr και των Χρηστών μέσω αυτού του ιστοτόπου, δεν μπορεί να είναι απόλυτα εγγυημένη και (γ) οι πληροφορίες αυτές και τα δεδομένα ενδέχεται να προβληθούν ή να αλλοιωθούν κατά τη μεταφορά από ένα τρίτο μέρος.

30. Πολιτική ασφαλείας/απορρήτου - Πεδίο εφαρμογής
Ο ιστότοπος της teleiadiatrofi.gr δύναται να συλλέγει και να χρησιμοποιεί μη προσωπικά δεδομένα ή/και προσωπικά του Χρήστη, εφόσον ο τελευταίος π.χ. εγγραφεί στον εν λόγω ιστότοπο για τη λήψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και πιθανών προϊόντων, λάβει μέρος σε διαγωνισμούς, παιχνίδια και προσφορές, που χρηματοδοτούνται από την teleiadiatrofi.gr ή από τους συνεργάτες της, αποστείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υποβάλει έντυπα, ή τηλεφωνικά οποιαδήποτε πληροφορία και υποβάλει την πιστωτική του κάρτα ή άλλες πληροφορίες πληρωμής κατά την παραγγελία και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών στον εν λόγω ιστότοπο.
Οι πληροφορίες αυτές τελικά αποθηκεύονται σε ορισμένες περιπτώσεις ως υπερσύνδεσμοι (URL), χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP του Χρήστη, για να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα με τους διακομιστές του ιστοτόπου, το λογισμικό, και τελικά να πραγματοποιηθεί εύρυθμη διαχείριση του εν λόγω ιστοτόπου, συγκεντρώνοντας δημογραφικές πληροφορίες. Διακομιστές διαφημίσεων τρίτου μέρους δύνανται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πόσα «κλικ» πραγματοποιήθηκαν στον ιστότοπο της teleiadiatrofi.gr, καθώς πληροφορίες δύναται να συλλέγονται από το διακομιστή διαφημίσεων τρίτου μέρους.
Αναφορικά με τα μη προσωπικά δεδομένα, τα οποία αποτελούν πληροφορίες που από μόνες τους δεν καταδεικνύουν ένα συγκεκριμένο άτομο, η teleiadiatrofi.gr δύναται να τα συγκεντρώσει και αναλύσει, ενδεικτικά, σε συγκεντρωτική βάση, ενώ παράλληλα, ενδέχεται να συμπληρωθούν πληροφορίες του ιστοτόπου με πληροφορίες από άλλες πηγές, στοχεύοντας στην αξιολόγηση και τη βελτίωση του τελευταίου.
Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα, η χρήση τους πραγματοποιείται, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για την παροχή των υπηρεσιών της teleiadiatrofi.gr, χρησιμοποιώντας, επιπλέον για το λόγο αυτό, πληροφορίες, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του εν λόγω ιστοτόπου και τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, να προωθηθεί η προσπάθειά του, να συναχθεί στατιστική ανάλυση της χρήσης του και να προσαρμοστεί το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του.
Ειδικότερα, όταν ο Χρήστης συμμετέχει σε δραστηριότητες του ιστοτόπου, όπως εγγραφή για τις υπηρεσίες διατροφής, ή/και συμμετοχή σε φόρουμ συζητήσεων ή εισέρχεται σε ένα διαγωνισμό ή κλήρωση ή συμπληρώσει κάποια στοιχεία για μια έρευνα, απορία, προσφορά, παιχνίδι ή/και την αποστολή των σχολίων του, η teleiadiatrofi.gr μπορεί να του ζητήσει την παροχή των προσωπικών δεδομένων, που κρίνει αναγκαία για τους ανωτέρω συγκεκριμένους σκοπούς π.χ. συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας μια online φόρμα (με όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ημερομηνία γέννησης, πληροφορίες πληρωμής κ.λπ.). Ανάλογα με τη δραστηριότητα, κάποιες από τις πληροφορίες, που ζητούνται, μπορεί να ορίζονται ως υποχρεωτικές, χωρίς την παροχή των οποίων ο Χρήστης δεν θα είναι σε θέση να συμμετάσχει στην εν λόγω δραστηριότητα, και κάποιες ως προαιρετικές. Ωστόσο, η συμμετοχή του Χρήστη στις δραστηριότητες αυτές είναι προαιρετική, καθώς μπορεί και να πλοηγηθεί στον εν λόγω ιστότοπο χωρίς παροχή οιωνδήποτε προσωπικών του δεδομένων.
Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν προσωπικά δεδομένα του Χρήστη για την επίλυση των διαφορών, την αντιμετώπιση προβλημάτων, και την εφαρμογή των εκάστοτε συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των γενικών προϋποθέσεων χρήσης και την παρούσα πολιτική ασφαλείας. Περιστασιακά, μπορεί και να απαιτείται από τις αρχές επιβολής του νόμου ή τις δικαστικές αρχές να παρέχονται προσωπικά δεδομένα σε αυτές, τα οποία και θα ανακοινώνονται μόνο σε περίπτωση δικαστικής εντολής ή κλήτευσης ή σε συνεργασία για την έρευνα με σκοπό την επιβολή του νόμου. Σε κάθε περίπτωση, η teleiadiatrofi.gr θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές επιβολής του νόμου για τον εντοπισμό εκείνων, που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της για παράνομες δραστηριότητες, διατηρώντας το δικαίωμα αναφοράς στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου κάθε δραστηριότητας, που θεωρείται παράνομη.

31. Πολιτική ασφαλείας/απορρήτου – Πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων τρίτου μέρους σε άλλες τοποθεσίες
Τα παρόντα αναλυθέντα εξετάζουν μόνο τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών, που συλλέγει η teleiadiatrofi.gr από τους Χρήστες. Άλλες τοποθεσίες προσβάσιμες μέσω του ιστοτόπου της, έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου, συλλογής δεδομένων, χρήσης και πρακτικών γνωστοποίησης, με άμεση απόρροια κάθε Χρήστης να οφείλει να συμβουλευτεί την πολιτική απορρήτου του κάθε ιστοτόπου.
Σε κάθε περίπτωση η teleiadiatrofi.gr δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές ή τις πρακτικές των τρίτων μερών και, εφόσον άλλες εταιρείες τοποθετούν οιαδήποτε διαφήμιση στον εν λόγω ιστότοπο με δυνατότητα να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά τους Χρήστες, οι οποίοι βλέπουν ή κάνουν «κλικ», δυνάμει των οριζομένων στο άρθρο 9 των παρουσών γενικών προϋποθέσεων χρήσης, στη διαφήμιση μέσω της χρήσης των cookies, δεν μπορεί να ελέγξει αυτή τη συλλογή πληροφοριών. Αντίθετα, ο Χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με αυτούς τους διαφημιστές άμεσα αν έχει οιαδήποτε απορία ή αντίρρηση σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών, που συλλέγουν.

32. Πολιτική ασφαλείας/απορρήτου – Ενημέρωση - Διόρθωση στοιχείων - Επικοινωνία
Ο εκάστοτε Χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που έχει παράσχει, αλλάζοντας και διορθώνοντας, ανά πάσα στιγμή, οιαδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα στο διαδικτυακό λογαριασμό του μέσω της επικοινωνίας με την teleiadiatrofi.gr χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο «Επικοινωνία», που προβλέπεται για τον σκοπό αυτό στον ιστότοπό της.
Ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει τον εν λόγω ιστότοπο αμέσως, εφόσον οιαδήποτε προσωπικά του δεδομένα αλλάξουν, με την επιπλέον δυνατότητα διαγραφής του λογαριασμού του, χωρίς, ωστόσο α) να διαγράφονται πληροφορίες, που σχετίζονται με προηγούμενες συναλλαγές σε αυτόν τον ιστότοπο και β) να διαγράφονται ορισμένες πληροφορίες λόγω περιορισμών των αντιγράφων ασφαλείας.
Ο Χρήστης, έχοντας με την εγγραφή του αποδεχθεί να λαμβάνει προσφορές ή πληροφορίες από την teleiadiatrofi.gr και τους συνεργάτες της, μπορεί περιστασιακά να λάβει διαφημιστικό ταχυδρομείο σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που μπορεί να τον ενδιαφέρουν. Ωστόσο, εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί, πλέον, να λαμβάνει τέτοια αλληλογραφία (ηλεκτρονική ή έντυπη), απλά δύναται, δυνάμει των οριζομένων στο άρθρο 22 των παρόντων όρων χρήσης, να το δηλώσει στην τελευταία.

33. Τροποποίηση του ιστοτόπου/γενικών προϋποθέσεων χρήσης και πολιτικής ασφαλείας/απορρήτου
Α) Ιστότοπος: Η teleiadiatrofi.gr διατηρεί το δικαίωμα όπως ενημερώνει, τροποποιεί, αναστέλλει ή/και διακόπτει τη λειτουργία του ιστοτόπου της αλλά και οποιοδήποτε μερικότερο χαρακτηριστικό αυτού ή υλικό, που αυτός περιέχει, κατά το δοκούν.
B) Γενικές προϋποθέσεις χρήσης: Η teleiadiatrofi.gr διατηρεί το δικαίωμα όπως, ανά πάσα στιγμή, ενημερώνει, επικαιροποιεί, τροποποιεί ή/και υποκαθιστά οποιονδήποτε από τους όρους χρήσης κατά την αποκλειστική της κρίση, εφόσον το θεωρεί απαραίτητο ή επιθυμητό, χωρίς προηγούμενη υποχρεωτική ειδοποίηση προς τους Χρήστες, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νομικές απαιτήσεις ή τις λειτουργικές αλλαγές της. Η νέα έκδοση των όρων θα δημοσιεύεται στον ιστότοπο www.teleiadiatrofi.gr, ούσα πάντοτε διαθέσιμη με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, και, όπως έχει προαναφερθεί, θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά από τους Χρήστες για τυχόν αλλαγές. Μάλιστα, ο υπεύθυνος Διαχειριστής δύναται αλλά δεν υποχρεούται να αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο, προκειμένου να ενημερώσει τους Χρήστες για την τροποποίηση των εν λόγω προϋποθέσεων.
Σε κάθε περίπτωση, ουδεμία τροποποίηση των όρων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη ούτε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν, ενώ, παράλληλα, εφόσον ο Χρήστης δεν συμφωνεί με την εκάστοτε επικαιροποιημένη εκδοχή όρων οφείλει να απόσχει άμεσα από τη χρήση του ιστοτόπου. Συνεπώς, η μεταγενέστερη πρόσβαση και η χρήση του ιστοτόπου από το Χρήστη θα θεωρηθεί ως σαφής ένδειξη ότι έχει διαβάσει, αποδεχθεί και κατανοήσει τις τροποποιημένες γενικές προϋποθέσεις χρήσης και πολιτική ασφαλείας, εκτός εάν συνεπάγονται αλλαγή στην πολιτική επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, περίπτωση κατά την οποία θα αιτηθεί προηγουμένως από το Χρήστη να δώσει ρητή εξουσιοδότηση στη μεταβολή της επεξεργασίας ή του σκοπού της επεξεργασίας των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα.
Γ) Πολιτική ασφαλείας: Η teleiadiatrofi.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της παρούσας πολιτικής ασφαλείας ανά πάσα στιγμή, λόγω της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των μέσων και της προσθήκης νέων λειτουργιών στον ιστότοπο και στις υφιστάμενες υπηρεσίες της, οι οποίες προέρχονται και από συνεχείς αλλαγές στο ισχύον νομικό καθεστώς και στην εξέλιξη της τεχνολογίας, με αποτέλεσμα πρακτικές της τελευταίας να συνεπάγονται αλλαγές όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές θα ανακοινώνονται στον ιστότοπο χωρίς καμία προειδοποίηση και ο Χρήστης οφείλει να ενημερώνεται τακτικά ως προς τους όρους χρήσης, αναγνωρίζοντας και συμφωνώντας ότι είναι δική του ευθύνη να διατηρεί μια έγκυρη διεύθυνση e-mail ως εγγεγραμμένος χρήστης, να επανεξετάζει τον εν λόγω ιστότοπο και την πολιτική ασφαλείας του περιοδικά, και να είναι ενήμερος για τυχόν τροποποιήσεις. Η συνεχής χρήση του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr επιτρέπει στο Χρήστη να: (α) αναγνωρίζει την τροποποιημένη πολιτική ασφαλείας και (β) να συμφωνεί με την τροποποιημένη πολιτική ασφαλείας.

34. Εκχώρηση
Οι Χρήστες δεν επιτρέπεται να εκχωρούν ή μεταβιβάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τις παρούσες γενικές προϋποθέσεις χρήσης, ενώ, αντίθετα, ο υπεύθυνος Διαχειριστής δύναται να εκχωρήσει τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του προς τρίτο μέρος χωρίς τη συναίνεση των Χρηστών του ιστοτόπου.

35. Μερική ακυρότητα - Ακεραιότητα
Οι παρούσες γενικές προϋποθέσεις χρήσης και πολιτικής ασφαλείας αποτελούν την πλήρη και συνολική συμφωνία μεταξύ του εκάστοτε Χρήστη και του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr όσον αφορά τα θέματα, που διέπουν, σχετικά με τη χρήση του, αντικαθιστώντας οποιαδήποτε πρότερη συμφωνία μεταξύ αυτού και του εν λόγω ιστοτόπου.
Η μερική ακυρότητα οιασδήποτε από τις ρήτρες των παρουσών γενικών προϋποθέσεων δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ, εκτός εάν ένα επηρεαζόμενο μέρος αποδείξει ότι από το σκοπό, που επεδίωκαν τα μέρη, συνάγεται ότι δεν θα είχαν υπογράψει τη συμφωνία χωρίς το άκυρο μέρος.
Συνεπώς, εάν οποιαδήποτε ρήτρα από τις γενικές προϋποθέσεις χρήσης και πολιτικής ασφαλείας κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο άκυρη, ακυρώσιμη, ανίσχυρη ή/και ανεφάρμοστη τότε η ρήτρα αυτή θα εξαλείφεται στον αναγκαίο βαθμό. Η ακυρότητα, ακυρωσία ή μη δυνατότητα εφαρμογής μιας ρήτρας, όπως προαναφέρθηκε, δεν θα επηρεάζει τους λοιπούς όρους χρήσης, οι οποίοι θα παραμένουν εν ισχύ.

36. Γενικές διατάξεις
Όλοι όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν οιαδήποτε αγορά στον ιστότοπο teleiadiatrofi.gr, εφόσον έχει παρασχεθεί η εν λόγω δυνατότητα, δηλώνουν ότι αφενός είναι σε ηλικία και με ικανότητα για τον εν λόγω σκοπό αφετέρου ότι έχουν πλήρη γνώση και ότι έχουν αποδεχθεί το παρόν έγγραφο των γενικών προϋποθέσεων χρήσης μετά της πολιτικής ασφαλείας του εν λόγω ιστοτόπου.
Εάν οποιοσδήποτε Χρήστης έχει οιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις παρούσες γενικές προϋποθέσεις και πολιτική ασφαλείας ή επιθυμεί να προβεί σε οιοδήποτε σχόλιο αναφορικά με τον ιστότοπο της teleiadiatrofi.gr, μπορεί να επικοινωνήσει με την τελευταία χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο «Επικοινωνία», που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στον ιστότοπό της.

37. Εφαρμοστέο δίκαιο - Δικαιοδοσία
Οι ανωτέρω γενικές προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου της teleiadiatrofi.gr, η πολιτική ασφαλείας (π.χ. εγκυρότητα, εφαρμογή, εκπλήρωση, παραβίασή της κ.λπ.) καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, όπως συμπληρώνεται από το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών και αξιώσεων οιασδήποτε φύσης, αναφορικά με αυτόν τον ιστότοπο, είναι αποκλειστικώς τα δικαστήρια της Αθήνας και ο Χρήστης δέχεται και υποβάλλεται αμετάκλητα στη δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστήριων.
Ωστόσο, η teleiadiatrofi.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε σχετική δικαστική ενέργεια σε οιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, για το οποίο θεμελιώνεται δικαιοδοσία (ενδεικτικώς του τόπου, όπου λαμβάνει χώρα παραβίαση των παρόντων όρων και της πολιτικής ασφαλείας).

38. Υπεύθυνος επεξεργασίας, Εκτελών αυτή και Υπευθυνος διαχειριστής του ιστοτόπου ορίζεται ο κ. Νικόλαος Μ. Σόλομον, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο τμήμα Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας-Διατροφής με ειδίκευση στη Διατροφή και Άσκηση. Η έδρα της ΤΕΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ορίζεται στα γραφεία της ομάδας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αριθ. 140 στην Ηλιούπολη Αττικής (Τ.Κ. 16345). Στοιχεία επικοινωνίας, πέραν των σχετικών link στον επίσημο ιστότοπο:
E-mail: contact@teleiadiatrofi.gr
Skype: perfectdiet1
Τηλ.: 210 9943950, 6948 303543

Press Esc to close